Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/38053/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5027/2023, 5043/2023

Εγκύκλιος για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών» Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 516/2023 ΑΔΑ: 61ΦΛ46ΜΤΛ6-ΓΔ6

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

91109/2022

Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 767/2022 ΑΔΑ: 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ


ΥΠ.ΕΣ/91030/2022

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765/2022 ΑΔΑ:6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ

ΥΠ.ΕΣ/38218/2023«Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 518/2013(...)Επομένως, η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά στο σύνολό της την εγκύκλιο αριθ. 765/91030/30.12.2022 (Α.Δ.Α.: 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ) με θέμα: «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» και ενσωματώνει στο περιεχόμενό της την εγκύκλιο αριθ. 291/21712/14-03-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ) με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023»

 


ΥΠ.ΕΣ/38218/2023

«Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 518/2013


ΝΣΚ/116/2014

Κωλύματα και ασυμβίβαστα αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. – Υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Τα προβλεπόμενα στην παρ.1 περ.γ’ του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσεως αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καταλαμβάνουν τους υπαλλήλους των δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (πάσης φύσεως δημοτικών επιχειρήσεων), με τα οποία αυτοί συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (ομοφ.)


ΥΠ.ΕΣ/38880/2023

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 534/2023 ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ


ΥΠ.ΕΣ/17729/2024:«Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.»


21712/2023

Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν.5027/2023.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 291/2023 ΑΔΑ: ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ