Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5092/2024

Υποχρεώσεις Δήμων επί αιγιαλού και παραλίας, όπως απορρέουν από τον Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α’ 33/04.03.2024)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3014/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 19 παρ. 1-3, 21, 27, 39 - 45, 51, 52, 56 και 63 του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.» (Α΄33/04.03.2024).


46673 ΕΞ 2024

 Ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33)  ΑΔΑ:9ΕΝΦΗ-ΧΤΦ


ΥΠΕΣ/33205/2014

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 11 «Χάραξη αιγιαλού- παραλίας» του Ν. 4281/2014 (160 Α’)


ΠΟΛ 1143/2009

Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ενόψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ' αριθμ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2447.1/05/2002

Καθορισμός τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού πόρων όπως ορίζονται στο Ν. 2881/2001 άρθρο 14 παρ. 3(β) και υπολογίζονται σε ποσοστό 3% επί των προστίμων «περί αιγιαλού και παραλίας» που βεβαιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές και το ΥΕΝ».


Δ.ΤΕΦ Α' 1125932 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: « Τέλη χαρτοσήμου επί παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κ.λ.π. από τους ΟΤΑ σε τρίτους, βάσει μισθωτικών συμβάσεων για τις οποίες δεν ισχύουν οι περί εμπορικών μισθώσεων διατάξεις»


Α.Ν.2344/1940

Περί αιγιαλού και παραλίας

Καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 34 του νόμου 2971/2001, ΦΕΚ-285/Α’/2001


Αρ. ΠρωτΔ10Β 1159944/4622 ΕΞ2013

ΘΕΜΑ: «Τέλη χαρτοσήμου επί παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με αντάλλαγμα από ΟΤΑ σε τρίτους»

Σχετ.: Το Δ.ΤΕΦ Α' 1125932/ΕΞ 2013/09-08-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών


ΥΠ.ΕΣ/12261/2024

Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις ΑΔΑ:ΡΓΕΤ46ΜΤΛ6-0Ψ8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 162/2024


Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

(Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε  με την Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 ΦΕΚ 1094/Β/2013 .Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3,2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 801Β΄)περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα,του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνώνκαι πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.)