Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 43270/2024

Παραλειφθέντες εκλογείς. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2024 - ΑΔΑ:9ΥΡ146ΜΤΛ6-0ΔΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

43270/2024

Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2024 - ΑΔΑ:9ΦΠΟ46ΜΤΛ6-ΓΦΛ

44888/2024:Παραλειφθέντες εκλογείς. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2024 - ΑΔΑ:9ΥΡ146ΜΤΛ6-0ΔΟ


ΥΠ.ΕΣ/42678/2023

Παραλειφθέντες εκλογείς  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 627/2023


48392/2019

Παραλειφθέντες εκλογείς.(ΑΔΑ:97Ζ6465ΧΘ7-ΠΗΕ) 


32351/2019

Παραλειφθέντες εκλογείς  ΑΔΑ: ΨΘΩΨ465ΧΘ7-51Ι 


30976/2015

Παραλειφθέντες εκλογείς. (ΑΔΑ:7ΚΘΝ465ΦΘΕ-0Ψ2)


2204/2015

Παραλειφθέντες εκλογείς (ΑΔΑ:64ΙΔ465ΦΘΕ-ΜΗΤ )


22048/2015

Παραλειφθέντες εκλογείς (ΑΔΑ:64ΙΔ465ΦΘΕ-ΜΗΤ )


ΥΠ.ΕΣ/54227/2023

Παραλειφθέντες εκλογείς 


ΥΠ.ΕΣ/54277/2023

Παραλειφθέντες εκλογείς 


ΙΚΑ/Ε40/667/2016

«Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»(ΑΔΑ:645Μ4691ΩΓ-ΘΔ1) (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 32)