Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

45226/2014

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων,των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων(ΑΔΑ:7Ξ9ΖΝ-ΠΣΑ)


ΥΠΕΣ/46703/2013

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

41080/2017

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.(ΑΔΑ:7ΝΜ0465ΧΘ7-ΩΤΥ) ΕΓΚ/36/2017


39937/2015

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων (AΔΑ:7Σ2Σ465ΦΘΕ-ΚΦΚ )


οικ.38577/2016

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.(ΑΔΑ:6Ο4Τ465ΦΘΕ-ΗΧΩ)


ΥΠ.ΕΣ/24438/2016

α)Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017


ΥΠ.ΕΣ10677/2017

Παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δήμων και Περιφερειών έτους 2016 για έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017


62885/2019

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΔΑ: 68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ 


ΥΠΕΣ/11543/2013

Αριθμός Εγκυκλίου:3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.(Βλέπε το αριθμ.30106/2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ)

ΥΠΕΣ/74513/2010

Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων ,νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών