ΥΠ.ΕΣ/49855/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: οικ. 49039/2022

Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/24438/2016

α)Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017


3347/ 924/A2/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


ΥΠ.ΕΣ10677/2017

Παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δήμων και Περιφερειών έτους 2016 για έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017


45226/2014

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων,
των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

ΥΠΕΣ/46703/2013

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

οικ.49041/2022

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023.


39937/2015

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων (AΔΑ:7Σ2Σ465ΦΘΕ-ΚΦΚ )


45226/2014

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων,των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων(ΑΔΑ:7Ξ9ΖΝ-ΠΣΑ)


οικ.38577/2016

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.(ΑΔΑ:6Ο4Τ465ΦΘΕ-ΗΧΩ)


41080/2017

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.(ΑΔΑ:7ΝΜ0465ΧΘ7-ΩΤΥ) ΕΓΚ/36/2017