ΥΠ.ΕΣ/46731/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4954/2022

«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»

Σχετικά Έγγραφα

304616/2022

«Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2022 ΑΔΑ:ΨΟΝΗ46ΜΑΠΣ-6Τ1


141076/Ε3/2021

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ΑΔΑ:ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14


25656/N1/2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.(ΑΔΑ:ΩΦΘΚ4653ΠΣ-ΔΜΥ)


Φ.80000/οικ.6680/474/2012

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41/1.03.2012)»

Ε.2056/2022

«Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α΄126) και παροχή οδηγιών» ΑΔΑ:6ΗΜΞ46ΜΠ3Ζ-1ΒΠ


E.2010/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α΄256). ΑΔΑ:Ψ0Α946ΜΠ3Ζ-ΞΝΙ


Φ.80000/27780/1846/2013

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του ν.4144/2013

Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750/2016

«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 (Α΄85) - Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας».(ΑΔΑ:7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2)


Ε.2173/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 194 και 198 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/03.08.2021) ΑΔΑ: Ψ4ΚΞ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΙ


Ε.2105/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73).(ΑΔΑ:61ΨΤ46ΜΠ3Ζ-ΨΞΙ)