4868/Δ1.1578/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , Π.Δ.134/2017 , 4622/2019
ΦΕΚ: 517/Β/10.02.2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’  184).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

54086/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40897/2630/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)


18558/2022

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


ΥΠ.ΣΥΝ/1/61/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


2431.1/65658/2022

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


130703/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


23491 ΕΞ 2021

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


10524 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 32066/13-11-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 5123).


10119 ΕΞ 2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 13909/31-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).