Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

497872/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4756/2020, 326768/Σ103395/2020 , 90618/Σ29039/2021

Α. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61/2021


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

367514/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2021 ΑΔΑ:ΩΣΩΞ46ΜΑΠΣ-ΚΨ8


90618/Σ29039/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2021 ΑΔΑ:ΨΔ5446ΜΑΠΣ-ΣΑΙ


43589/Σ78/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 67 του ν. 4821/2021. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2021 ΑΔΑ:Ψ5ΠΡ46ΜΑΠΣ-ΖΧΕ


6966/2022

Παράταση προθεσμιών υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 και καταβολής της πρώτης δόσης.


Δ.15/Δ΄/οικ.51646 /2034/2020

Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4756/2020 ΑΔΑ:96ΟΓ46ΜΤΛΚ-6ΝΣ


349657/Σ109752/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54/2020 ΑΔΑ:ΨΧ9Τ46ΜΑΠΣ-ΣΗ3


133068/Σ.230/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. ΑΔΑ:ΩΣΔ446ΜΑΠΣ-ΛΛΨ


165333/Σ.52752/2021

Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι)   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2021 ΑΔΑ:ΨΝΝΓ46ΜΑΠΣ-ΛΕ6


326768/Σ103395/2020

Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β’/02-12- 2020) Κ.Υ.Α.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2020  ΑΔΑ: 6Ν8Χ46ΜΑΠΣ-9ΦΧ


37598/2021

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2021 ΑΔΑ:ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ