Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/81602/2019

Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020


ΥΠ.ΕΣ/76784/2019

Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα: ΓΓΑΔΔΤ.81/2019 Προετοιμασία ενόψει της υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020​,

76784/2019. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5


ΥΠ.ΕΣ/42712/2019

Υποβολή Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2020-2023


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021 ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5

 


ΥΠ.ΕΣ/26951/2019

Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων  2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


ΥΠ.ΕΣ/29998/2019

Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων  2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2019

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα. ΑΔΑ:Ψ2ΖΙ46ΜΤΛ6-ΧΩ6


20368/2017

Αποτελέσματα ελέγχου των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γενικές οδηγίες, απαιτούμενες ενέργειες.(ΑΔΑ:7Ν0Ξ465ΧΘ7-ΥΒΜ)


47668/2020

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020