ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2019

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα. ΑΔΑ:Ψ2ΖΙ46ΜΤΛ6-ΧΩ6


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021 ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/2020Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ:61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5

 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/2019

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 ΑΔΑ:ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2019:Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων δημοσίου τομέα. ΑΔΑ:Ψ2ΖΙ46ΜΤΛ6-ΧΩ6


49938/2020

Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/οικ.15448/2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήματος στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021. ΑΔΑ: 60ΔΛ46ΜΤΛ6-66Γ


41/2020

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 ΑΔΑ: 6ΗΓΣΟΛΥΡ-ΣΤ0


ΥΠ.ΕΣ/76784/2019

Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα: ΓΓΑΔΔΤ.81/2019 Προετοιμασία ενόψει της υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020​,

76784/2019. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL


14626/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0


ΠΥΣ/50/2021

α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 42/30.9.2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021»


ΥΠ.ΕΣ/81602/2019

Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020