Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010/Α.186, 3852/2010/Α.94

«Εγκύκλιος Εφαρμογής προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2024» ΑΔΑ:Ψ7ΖΓ4653ΠΓ-53Ο

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

3911/110277/2022

Εγκύκλιος Εφαρμογής προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2022 ΑΔΑ: 6ΗΤ64653ΠΓ-ΗΞΟ


5029/130219/2023

«Εγκύκλιος Εφαρμογής προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2023».  ΑΔΑ:9ΗΠ64653ΠΓ-ΝΣΘ


Υ5β/Γ.Π.οίκ.37115/2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες Εφαρμογής του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας.ΑΔΑ: Β4Ω0Θ-31Γ


427/2023

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.


ΕΑΛΕ/Γ.Π.23721/2024

Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α’ 55/13-04-2024) ΑΔΑ:9ΕΤ6465ΦΥΟ-ΕΟΞ


24376/2024

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ


12377/2015

Εγκύκλιος έγκρισης πληρωμής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1408/2013 (ΑΔΑ:ΩΦΓΤ46ΨΧΞΧ-18Ε)

13415/374829/2023

Έγκριση του προγράμματος των επισκοπήσεων (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.


853/2020

Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2020- 2024.


673/2020

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2020- 2024.