Υ1/Γ.Π.οικ.52929/2013

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό ΑΔΑ:ΒΕΖΕΘ-Ω06

Γ1α/Γ.Π.109853/2015.Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ1α/Γ.Π.35725/2022

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση περιστατικών δυνητικής έκθεσης στον ιό της λύσσας ΑΔΑ:6Ν8Ε465ΦΥΟ-ΒΜ7


Γ1α/Γ.Π.109853/2015

Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1


Φ/Α.15/3/61355/825/2018

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.(ΑΔΑ:ΩΣΧΝ465ΧΙ8-ΛΦΘ)


36174/2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.(ΑΔΑ:67ΣΞ46ΨΧΞΧ-ΩΩΓ)


49982/2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.(ΑΔΑ:6Φ0846ΨΧΞΧ-ΧΟ7)


ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/28141/1217/2017

Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017.(ΑΔΑ:9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2)


ΥΠΕΝ/3116/2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017.(ΑΔΑ:Ψ9ΣΑ4653Π8-Ν8Π)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ 

ΥΠ.ΕΣ/14171/2020«Διευκρινιστικές οδηγίες σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών» ΑΔΑ: 6ΡΞ346ΜΔΨΟ-ΚΜΓ


Κ.Υ.Α1616/2014

ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β’ 379/19.03.2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO): Κύρια Σημεία, Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων, Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙ-ΝΨΥ)

134900/2020

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020 ΑΔΑ:ΡΩΒΦ465ΧΠΙ-0ΤΥ