Γ1α/Γ.Π.109853/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Υ1/Γ.Π.οικ.52929/2013

Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Υ1/Γ.Π.οικ.52929/2013

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό ΑΔΑ:ΒΕΖΕΘ-Ω06

Γ1α/Γ.Π.109853/2015.Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1


Δ1α/Γ.Π.35725/2022

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση περιστατικών δυνητικής έκθεσης στον ιό της λύσσας ΑΔΑ:6Ν8Ε465ΦΥΟ-ΒΜ7


27798/2014

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές - συμπληρωματικές οδηγίες για την ένταξη έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014

ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/28141/1217/2017

Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017.(ΑΔΑ:9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2)


Κ.Υ.Α1616/2014

ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β’ 379/19.03.2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO): Κύρια Σημεία, Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων, Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙ-ΝΨΥ)

36174/2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.(ΑΔΑ:67ΣΞ46ΨΧΞΧ-ΩΩΓ)


49982/2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.(ΑΔΑ:6Φ0846ΨΧΞΧ-ΧΟ7)


ΥΠ.ΕΣ/14171/2020

«Διευκρινιστικές οδηγίες σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών» ΑΔΑ: 6ΡΞ346ΜΔΨΟ-ΚΜΓ


Φ/Α.15/3/61355/825/2018

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.(ΑΔΑ:ΩΣΧΝ465ΧΙ8-ΛΦΘ)


99892/2020

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020 ΑΔΑ: ΨΩ34465ΧΠΙ-ΣΧΤ