Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019

«Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας, Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών. ΑΔΑ:ΨΓΝΙ46ΜΤΛΗ-ΩΑΕ

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και  εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας. (ΚΑΕ0719.ΚΑΕ0721, ΚΑΕ0722, ΚΑΕΝΠΔΔ0711, ΚΑΕΝΠΔΔ0715, ΚΑΕΝΠΔΔ0721)


2/53983/0026/2019

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών.

188204 ΕΞ 2022- ΦΕΚ: 6607/Β/21.12.2022:Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών


188204 ΕΞ 2022

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών


2/83346/0022/1999

Τροποποίηση της 2/54866/0022/20.7.1999 απόφασης "Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις".


63802/2020

Εφαρμογή της Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών απο την 1.1.2021


2/84997/0026/2019

Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


165984 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-062019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


Αριθ. 40095/1986

Διατήρηση δικαιολογητικών αναγνώρισης, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών οικονομικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γεωργικού τομέα.


31292/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


οικ.74077 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).