Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

58650 οικ./2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4798/2021

Παροχή οδηγιών σχετικά: 1) με τη λύση υπαλληλικής σχέσης και 2) με τη διαδικασία συνταξιοδότησης των Δικαστικών Υπαλλήλων ( Μονίμων και ΙΔΑΧ). ΑΔΑ:6346Ω-ΜΨΓ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/2021

Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης ΑΔΑ: 6ΙΞΕ46ΜΤΛ6-ΔΟ3


Φ.80020/120436/Σ.720/2022

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση ή μη για τη συνταξιοδότηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού» ΑΔΑ:Ψ04Ι46ΜΤΛΚ-ΒΔΘ 


ΝΣΚ/166/2017

Ανάκληση παραίτησης υπάλληλου ΥΠΑ, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής - Προϋποθέσεις - Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.Η ΥΠΑ ενήργησε ορθώς αναφορικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Δ.Δ., κατόπιν της από 17-09-2015 αίτησης παραίτησής του, θεωρώντας τον, βάσει των ιατρικών βεβαιώσεων που είχε στη διάθεσή της, δικαιοπρακτικά ικανό. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση της παραίτησής του, καθώς ο Δ.Δ. δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει νόμιμα και αναγκαία στοιχεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων προσωπικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων (ομοφ).


ΝΣΚ/25/2023

α) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3801/2009 ή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί από το άρθρο 27 του ν. 4670/2020, σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ που συνέχισαν να εργάζονται στο Δημόσιο και να μισθοδοτούνται και μετά την υποβολή αίτησής τους προς τον e-ΕΦΚΑ για συνταξιοδότηση και β) εάν συντρέχει λόγος αναζήτησης από το Δημόσιο, ως αχρεωστήτων, των αποδοχών που έχει καταβάλει στους παραπάνω υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέχισαν να απασχολούνται μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.(...)α) Η πλήρης αναστολή ή η καταβολή του 70% της σύνταξης, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή προς τον e-ΕΦΚΑ των αιτήσεων συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ εργαζόμενων στο Δημόσιο, μέχρι την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, έχει κριθεί από τον συνταξιοδοτικό φορέα, κατ’ εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων που ρυθμίζουν το ζήτημα και δεν υφίσταται αρμοδιότητα της ερωτώσας υπηρεσίας ως προς το ζήτημα αυτό και β) νόμιμα η ερωτώσα υπηρεσία αξιώνει την επιστροφή, εκ μέρους των ανωτέρω πρώην υπαλλήλων, των αποδοχών που τους καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2021 έως 30.11.2021, κατά το οποίο είχε λυθεί η εργασιακή τους σχέση, ενώ μη νόμιμα αξιώνει την εκ μέρους τους επιστροφή των αποδοχών που έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, την 1.6.2021 και 1.4.2021, αντίστοιχα, έως την 1η του επόμενου από την έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησής τους μήνα, δηλαδή έως την 1.10.2021 (ομόφωνα).


5066/2023

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) που υπηρετούν στην Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 2023.


156266/2023

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) που υπηρετούν στην Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 2024.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/127/2018

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.  Με δεδομένα αυτά, το υποβληθέν χρηματικό ένταλμα δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι το ποσό του δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ. Εξάλλου, επειδή η εντελλόμενη δαπάνη αποτελεί παροχή που καταβάλλεται μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης και λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης της υπαλλήλου, δεν συνιστά «μισθό» ή «πρόσθετη αμοιβή», ώστε να υπαχθεί στον έλεγχο αυτό, ανεξαρτήτως ποσού... Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το υποβληθέν χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


21175/2021

Παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Δωδεκανήσου.


ΝΣΚ/301/2016

Αν η υποβολή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιφέρει ή όχι τη λύση της σύμβασης εργασίας του όταν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.(...) Η υποβληθείσα αίτηση παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αποτελεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του που επιφέρει τη λύση της, ανεξάρτητα από την προηγηθείσα έναρξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Συνεπώς η διοίκηση οφείλει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη λύσης της σχέσης εργασίας του προαναφερθέντος υπαλλήλου, πλην, η ήδη αρξάμενη σε βάρος του πειθαρχική δίωξη στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, συνεχίζεται και μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης (ομόφ.)


24592/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5066/12.01.2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Καθορισμού ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) που υπηρετούν στην Π.Ε Έβρου οικονομικού έτους 2023».