Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4647/2019 , 4622/2019
ΦΕΚ: 4763/Β/24.12.2019

Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/ 16-12-2019/τ.Α').

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/90898/2019

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 46 παρ.2 του ν. 4647/2019 (Α΄204)


2191/85624/2020

Τροποποίηση της 2745/328012/17/12/2019 (ΦΕΚ 4761 Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» (ΦΕΚ 4761 Α΄) .


2745/328012/2019

Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (A΄ 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013.


ΠΔ 84/2008

Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων.

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 84/2008 (Α΄ 125) με την  παρ.6  του άρθρου 17 του Ν.4647/2019- ΦΕΚ: 204/Α/16.12.2019


ΙΚΑ/Ε41/167/2012

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-2-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4014/2011 για τις περιπτώσεις ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Σ81/6/390249/2019

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018    (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51». (ΑΔΑ: 6ΓΠΘ465ΧΠΙ-Χ74) ΕΓΚ/15/2019


126753/2019

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 75812/06-07-2017 (Β΄2332) περί ορισμού περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).


ΚΥΑ 50128/1996

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του Ν. 1892/90 και Ν. 1262/82  (Διατηρήθηκε σε Ιαχύ με τις διατάξεις Ν.3908/2011, ΦΕΚ-8 Α/1-2-2011, παρ. 8Α του άρθρου 16: “8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται: α. H κανονιστική απόφαση του ν. 1892/1990 για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης (που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε και της περ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/ 2004)”

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/2004

Καθορισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ' εφαρμογήν του άρθρου 15, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».


ΝΣΚ/50/2009

Αμοιβή ιατρικής συνδρομής κατ' εφαρμογήν του άρθρου 30 παρ.2 του ΑΝ 1565/1939 – Κρατικό τιμολόγιο – Ρυθμιστική ισχύς του άρθρου 13 παρ.3 και 4 του Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ.α) Η αμοιβή ιατρικής συνδρομής κατ' εφαρμογήν του ΑΝ 1565/1939 άρθρο 30 παρ.2, γίνεται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του ίδιου άρθρου, επί τη βάσει ανάλογων περιπτώσεων ιατρικής συνδρομής και του ύψους της αμοιβής τους, που καθορίζονται στον εγκριθέντα με ΠΔ κατ' άρθρον 29 του ίδιου ΑΝ πίνακα αμοιβών. β) Το αναφερόμενο στον Κανονισμό Παροχών του ΟΠΑΔ, άρθρο 13 παρ.2 και 3 κρατικό τιμολόγιο νοείται εκείνο, που διαμορφώνεται με τη διαδικασία του ΑΝ 1565/1939, άρθρο 29 και άρθρο 30 παρ.1 και 2, όπως η παρ.2 ερμηνεύθηκε σε απάντηση του πρώτου ως άνω υποερωτήματος. γ) Οι προβλέψεις του Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ, άρθρο 13 παρ.4 ισχύουν άνευ ετέρου, οι αντίστοιχες δε δαπάνες καθορίζονται κατά τις διακρίσεις του κρατικού τιμολογίου ως τοιούτου νοουμένου, εκείνου, που διαμορφώνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 1565/1939, άρθρο 29 και 30, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν σε απάντηση των ως είρηται Α΄ και Β΄ υποερωτημάτων κατά τα εκτενώς προεκτεθέντα. (πλειοψ.)