Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/5997/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 5711/2019 , 4412/2016 , 4013/2011

“Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων” ΑΔΑ:6ΥΩΥΟΞΤΒ-Φ7Ρ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 5711/2019

“Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων”ΑΔΑ:9ΚΑΧΟΞΤΒ-1ΟΧ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3041/2018

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ).(ΑΔΑ:6740ΟΞΤΒ-ΛΣ5)


ΔΝΣβ/44867/ΦΝ466/2018

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.(ΑΔΑ:6ΠΧΡ465ΧΘΞ-ΓΥΨ)


64ΕΣ/2019

Αντικατάσταση και ορισμός νέου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)  ΑΔΑ: ΩΣΕΧΟΞΤΒ-30Θ


ΕΑΑΔΗΣΥ/152/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 6/2019: «Όροι και προϋποθέσεις προσφυγής στις ποικίλες μορφές δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας» (Απόφαση Τ.Ο.2/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)  ΑΔΑ: Ω6Ζ0ΟΞΤΒ-ΕΧΘ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3801/2017

Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις (ΑΔΑ:69ΦΣΟΞΤΒ-ΨΩ0)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21 (Απόφαση 43/31-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


949/2018

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

Οικ.902/2018

«Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων»(ΑΔΑ:7Μ7Ψ465ΧΘΞ-ΔΞΤ)


ΕΑΑΔΗΣΥ/516/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18( Απόφαση 183/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β)


ΔΝΣβ/17741//2016

Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και ελέγχου καταλληλότητας:Συνημμένο αρχείο 111/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 (Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ) ΕΓΚ/10/2016 (ΑΔΑ:63Ω3Η-ΘΛΡ)