Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 2453/Β/09.06.2021

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Σχετικά Έγγραφα

83010/4098/2017

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».(Καταργήθηκε με την 117384/2017, ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017)


117384/2017

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Δ.ΣΦ.ΦΕΚ-4797/Β/29.12.2017:Στην αριθμ. 117384 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821/τ.Β΄/31.10.2017, στη σελίδα 46166, στην β΄ στήλη, στον προτελευταίο στίχο, διορθώνεται η υπογραφή: από το εσφαλμένο: «...... Περιβάλλοντος και Ενέργειας ....... ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ» στο ορθό: «...... Υποδομών και Μεταφορών ....... ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ» .


Π1/2390/2013

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)


Π1/542/2014

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ/9/2017

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υπο- περ. (γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων


56902/215/2017

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε  με το άρθρο 22 της  64233/2021 - ΦΕΚ: 2453/Β/9.6.2021


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/6601/2019

Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων/λιπαντικών  ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ


ΔΕΚ/C-157/2006

Παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 93/36, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, και, ιδίως, από τα άρθρα 2, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, 6 και 9 της οδηγίας αυτής, κράτος μέλος που έχει θεσπίσει εθνική νομοθεσία με την οποία επιτρέπεται παρέκκλιση από την κοινοτική νομοθεσία περί συμβάσεων δημοσίων προμηθειών για την αγορά ελαφρών ελικοπτέρων για τις ανάγκες των δυνάμεων της Αστυνομίας και του εθνικού πυροσβεστικού σώματος, χωρίς να συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια παρέκκλιση. 

63446/2021

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/632/2018

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων που εξέδωσε η Αρχή