Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

65581/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 134/2017
ΦΕΚ: 4491/Β/12.07.2023

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)»

69335/2023Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ:ΡΝ5Χ46ΝΛΔΓ-ΥΦΓ

65851/2023:Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65581/12.7.2023 υπουργικής απόφασης ΑΔΑ: 66ΡΕ46ΜΤΛΚ-ΚΧ2

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

83000/2012

Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τροποποήθηκε με τις 6321+6268/2021, ΦΕΚ: 1299/Β/02/04/2021, 17686/2019 ΦΕΚ: 1283/Β/15.04.2019, 46417/2018 ΦΕΚ: 4051/B/17.09.2018, 49783/2017 ΦΕΚ: 2922/B/25.08.2017, 17459/2017 ΦΕΚ: 1475/B/28.04.2017, 12848/2017 ΦΕΚ: 1149/B/03.04.2017, 4068/2017 ΦΕΚ: 882/B/17.03.2017, οικ.13220/2015 ΦΕΚ: 327/B/10.03.2015, 4253/2013 ΦΕΚ: 190/B/04.02.2013.

1215/2023-ΦΕΚ:935/Β/23.02.2023:Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

6632/2021

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 8958/15.06.2020 (Β’  2370), 9418/ 23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΤΗΣ 6969/2023-ΦΕΚ:2194/Β/04.04.2023.

Τροποποιήθηκε με την 10204/2022 ΦΕΚ: 2587/Β/25.05.2022  9014/2022, ΦΕΚ: 2270/Β/10.05.2022 την 8646/2022, ΦΕΚ: 2134/Β/30.04.2022 και την 4634/2022 ΦΕΚ: 1223/B/17.03.2022 , 10197/2021- ΦΕΚ: 2504/Β/2021,19469/2021- ΦΕΚ: 5118/Β/202, 8958/2020- ΦΕΚ: 3270/Β/2020 -9418/2020 - ΦΕΚ: 2498/Β/2020 -16192/2020 - ΦΕΚ: 4687/Β/2020 


Φ.253/85476/Α5/2015

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Τροποποιήθηκε με τις Φ.253/97174/Α5/2019- ΦΕΚ: 2442/Β/20.6.2019 -Φ.253/83130/Α5/2019- ΦΕΚ: 1909/Β/28.05.2019 -Φ.253/43922/Α5/2019- ΦΕΚ: 1204/Β/10.4.2019 Φ.253/2647/Α5/2019- ΦΕΚ: 115/B/2019 ,Φ.253/42878/Α5/2018- ΦΕΚ: 1052/Β/2018 ,Φ.253/140547/Α5/2018- ΦΕΚ: 3726/Β/2018 ,Φ.253/74004/Α5/2017- ΦΕΚ: 1654/B/2017 ,Φ.253/24567/Α5/2017- ΦΕΚ: 678/Β/2017 ,Φ.253/69272/Α5/2016- ΦΕΚ: 1423/B/2016 ,Φ.253/139500 /Α5/2016- ΦΕΚ: 2744/B/2016 ,Φ.253/131781/Α5/2016- ΦΕΚ: 2824/Β/2016

 


ΔΒ3Η/οικ16489/2019

Ανατιμολόγηση αποζημιούμενων σκευασμάτων ειδικής διατροφής και εξαίρεση από την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής

Τροποποιηθηκε με την ΔΒ3Η 645/1109/οικ.25306/2022 ΦΕΚ: 5420/Β/20.10.2022 ΔΒ3Η 407/68/οικ.3539/2022 ΦΕΚ: 708/Β/16.02.2022   ΔΒ3Η 78/76/ΟΙΚ.4308/2021- ΦΕΚ: 835/Β/3.3.2021  1278/711/2020- ΦΕΚ: 4635/Β/21.10.2020 -2/2020 ΦΕΚ: 3285 Β/06.08.2020  1602/617/2020- ΦΕΚ: 452/Β/13.02.2020 875/572/2019, ΦΕΚ: 3385/B/31.8.2019, την ΔΒ3Η/οικ.39437/2019, ΦΕΚ: 4086/Β/8.11.2019 την 1569/615/2019, ΦΕΚ: 4754/Β/24.12.2019 


271108/2019

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα


217464/2020

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα


530/57378/2022

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)

Τροποποιείται με την 1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η  1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 2425/328508/2023- ΦΕΚ: 6214/Β/27.10.2023


79910/ΓΔ4/2020

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Καταργείται με την 82602/ΓΔ4/2020, ΦΕΚ: 2653/Β/30.06.2020


7012/6/103/2009

Στολή Αστυνομικού Προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ: 7012/6/103-πα/2022-ΦΕΚ:3519/Β/06.07.2022,  7012/6/103-ξζ΄/2021-ΦΕΚ:204/Β/25.1.2021,  7012/6/103-ξα/2020-ΦΕΚ:3942/Β/15.09.2020,  7004/5/18-ν/18/2018-ΦΕΚ:927/Β/2018,  7012/6/103-νζ/2017-ΦΕΚ:2568/B/2017,  7012/6/103-λε/2015-ΦΕΚ:2001/B/2015,  7012/6/103-η/2010-ΦΕΚ:21/B/2010,  7012/6/103-λα/2014-ΦΕΚ:111/B/2014,  7012/6/114-α/2012-ΦΕΚ:1652/B/2012,  7012/6/111-στ/2012-ΦΕΚ:1861/B/2012,  7012/6/117-β΄/2012-ΦΕΚ:2543/B/2012


Φ.253/142542/Α5/2017

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.  4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ  Φ.253/11825/Α5/2020- ΦΕΚ: 347/Β/7.2.2020 -Φ.253/97158/Α5/2019 - ΦΕΚ: 2462/Β/21.6.2019.  Φ.253/80503/Α5/2019- ΦΕΚ: 1907/Β/28.05.2019 -Φ.253/43688/Α5/2019 - ΦΕΚ: 1118/Β/4.4.2019 Φ.253/43914/Α5/2019 - ΦΕΚ: 1118/Β/4.4.2019 -Φ.253/2609/Α5/25.1.2019- ΦΕΚ: 115/Β/2019,Φ.253/139496/Α5/31.8.2018- ΦΕΚ: 3729/Β/2018 Φ.253/39391/Α5/23.3.2018- ΦΕΚ: 982/Β/2018 ,Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-1353/2018,