Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 791/116062/2020

«Τροποποίηση της αριθ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της αγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ:9ΓΦΙ4653ΠΓ-ΧΤΘ

Σχετικά Έγγραφα

791/116062/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ

692/79188/2023:«Τροποποίηση της αριθ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της αγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ:9ΓΦΙ4653ΠΓ-ΧΤΘ

1013/95296/2017

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

791/116062/2020:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ


10125/2018

Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.(ΑΔΑ:6ΔΛΟ4653ΠΓ-4ΝΕ)


2745/235636/2019

«1η τροποποίηση της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ4653ΠΓ-4ΚΟ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 “Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας” του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».  ΑΔΑ:ΩΖΓΚ4653ΠΓ-ΘΦ5


17787/520/2020

Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).

26696/791/2020:Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).» ΑΔΑ:6ΣΞΡ46ΜΤΛΚ-ΔΩ0


ΕΣ/ΤΜ.6/594/2019

Επιδιώκεται η ανάκληση της 9/2019 Πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου της  Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο  νομό .....:Στην προκειμένη περίπτωση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 632/4.3.2019 έγγραφο του Δημάρχου .... με το ακόλουθο περιεχόμενο: « ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανάκλησης  κατά της πράξης 9/2019 της υπηρεσίας Επιτρόπου νομού Δωδεκανήσου.   Σας διαβιβάζουμε την απόφαση 35/2019  με ΑΔΑ 6ΧΝ7ΩΗΠ-ΖΕ6 περί εμπρόθεσμης αίτησης ανάκλησης στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης 9/2019 της υπηρεσίας Επιτρόπου στο νομό Δωδεκανήσου». Η κατά τα ανωτέρω διαβιβαζόμενη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιέχει λόγους ανάκλησης της προσβαλλομένης πράξης. Η προσβαλλόμενη πράξη κοινοποιήθηκε αρμοδίως στον φορέα (Δήμος ....)  στις 15.2.2019  (βλ. σχετικά το  477/19.2.2019 αποδεικτικό επίδοσης πράξης του υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μιχαήλ Δρακιού). Ως εκ τούτου, η δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως άρχισε  την επομένη στις 16.2.2019 ημέρα Σάββατο και συμπληρώθηκε στις 2.3.2019 και επειδή ήταν ημέρα Σάββατο, μετατέθηκε η συμπλήρωσή της για την 4.3.2019 ημέρα Δευτέρα, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου. Επομένως, το κρινόμενο έγγραφο καθ΄ ερμηνεία του συνιστά δικόγραφο αίτησης ανάκλησης, δεδομένου ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 6.3.2019, ήτοι μετά από την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, κατά τα ανωτέρω, άρχισε από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον φορέα, έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και πρέπει να απορριφθεί . Απορρίπτει την κατά το σκεπτικό αίτηση ανάκλησης του Δήμου…….ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1032/2019


ΕλΣυν.Τμ.6/2239/2016

Προμήθεια ραδιοφαρμάκων-ραδιοϊσοτόπων: ..ζητείται η ανάκληση της 141/2016 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. σκ. II), η κρινόμενη αίτηση είναι εκπρόθεσμη, δεδομένου ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Τμήματος στις 22.9.2016 (βλ. τη συνταχθείσα επί του δικογράφου αυτής πράξη κατάθεσης), ήτοι μετά την παρέλευση της σχετικής αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, άρχισε την επομένη της κοινοποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξης στην αναθέτουσα αρχή δηλ. στις 18.8.2016 και συμπληρώθηκε την 1.9.2016, ημέρα Πέμπτη, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών αυτής ως αβασίμων. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του αιτούντος Νοσοκομείου περί αναστολής της εν λόγω προθεσμίας κατά διάρκεια των δικαστικών διακοπών πρέπει, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν (βλ. ανωτέρω σκέψη IΙ) να απορριφθεί ως αβάσιμος. Ομοίως, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός ότι η μη έγκαιρη κατάθεση της αίτησης οφείλεται στην καθυστερημένη ενημέρωση του Διοικητή του αιτούντος Νοσοκομείου αναφορικά με την προσβαλλόμενη πράξη λόγω του ότι ο τελευταίος ανέλαβε καθήκοντα το πρώτον στις 16.9.2016, καθόσον η ανωτέρω περίσταση δεν ανέστειλε την προθεσμία υποβολής αίτησης ανάκλησης, αφού δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας που συνεπάγεται την απόλυτη αδυναμία των οργάνων του νοσοκομείου για την έγκυρη άσκηση της αίτησης ανάκλησης ούτε, σε κάθε περίπτωση, συνέτρεξε κατά το χρόνο λήξης της εν λόγω προθεσμίας. Περαιτέρω, οι ισχυρισμοί του αιτούντος ότι η προσβαλλομένη όφειλε να επιδοθεί στο νόμιμο εκπρόσωπό του με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄304) και, ως εκ τούτου δεν άρχισε η δεκαπενθήμερη προθεσμία και η κρινόμενη αίτηση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, καθώς και ότι υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης είτε οίκοθεν είτε κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης βάσει των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων είναι, ομοίως, απορριπτέοι ως αβάσιμοι, διότι, όπως ήδη εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 5 του Κώδικα Νόμων για το ΕΣ ρυθμίζει κατά τρόπο εξαιρετικό και εξαντλητικό τη διαδικασία ανάκλησης των πράξεων προσυμβατικού ελέγχου των Κλιμακίων ή Επιτρόπων, χωρίς να καταλείπεται περιθώριο αναλογικής ή ευθείας εφαρμογής των ως άνω γενικών αρχών, και προβλέπει ότι η αποκλειστική δεκαπενθήμερη προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης άρχεται από την κοινοποίηση (και όχι επίδοση) της πράξεως του Κλιμακίου ή Επιτρόπου στον οικείο φορέα, η οποία γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax).


ΕΣ/ΟΛΟΜ/2135/2020

Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Δήμου...Το Δικαστήριο σημειώνει ότι, με βάση τα ανωτέρω και όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 6 και 7 της παρούσας, η επιλογή της προσφεύγουσας να μην ασκήσει αίτηση ανάκλησης κατά της ως άνω 1026/2019 πράξης του Κλιμακίου είχε ως συνέπεια οι διατυπωθείσες σε αυτήν νομικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστωσης ότι εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες στον νόμο προϋποθέσεις για την υποκατάσταση της εταιρείας «.....» από την κοινοπραξία «.....» να έχουν πλέον καταστεί οριστικές. Δοθέντος όμως ότι η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε κάποιο νέο στοιχείο που να αφορά στη διαδοχή της υποκατάστατης εταιρείας από την υποκαταστάτρια κοινοπραξία, ώστε να μεταβληθεί η πραγματική βάση επί της οποίας διατυπώθηκε η ανωτέρω κρίση του Κλιμακίου, το Δικαστήριο δεν δύναται στο πλαίσιο εξέτασης της συμμόρφωσης της προσφεύγουσας με τις κρίσεις που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω πράξη του Ε' Κλιμακίου, να επανέλθει επί του αυτού νομικού ζητήματος και να κρίνει διαφορετικά, ανεξαρτήτως της νομιμότητας της αρχικής κρίσης καθόσον τούτο θα συνιστούσε μη επιτρεπόμενη επανεξέταση της υπόθεσης κατά τον νόμο και τα πράγματα, η οποία μόνο κατόπιν άσκησης αίτησης ανάκλησης είναι δυνατή. Το συμπέρασμα αυτό δεν μεταβάλλεται από το γεγονός ότι η προσφεύγουσα ανακάλεσε την αρχική πράξη έγκρισης της υποκατάστασης και εξέδωσε νέα στηριζόμενη όμως στα αυτά δεδομένα ως η αρχική ούτε ότι προέβη στη σύνταξη και υποβολή νέου τροποποιημένου σχεδίου σύμβασης, καθώς εν προκειμένω πρόκειται για την ίδια διαδικασία υποκατάστασης, και το νομικό ζήτημα που έχει ήδη οριστικά κριθεί από το Κλιμάκιο αφορά στη μη ύπαρξη νόμιμης διαδοχής μεταξύ του αρχικού αναδόχου και της υποκαταστάτριας κοινοπραξίας, γεγονός που συνιστά προϋπόθεση για τη νομιμότητα της υποκατάστασης. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύναψης της ελεγχόμενης σύμβασης υποκατάστασης μεταξύ της προσφεύγουσας και της κοινοπραξίας «.....» και συνακόλουθα ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να αναθεωρηθεί η 1083/2020 προσβαλλόμενη απόφαση του VI Τμήματος και να ανακληθεί η 236/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατόπιν δε της ανάκλησης αυτής, η Ολομέλεια αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης


ΕΣ/ΤΜ.1/2672/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ:Με την έφεση αυτή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της 9244/8.7.2009 καταλογιστικής πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υπογράφεται κατ΄ εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου. Με την πράξη αυτή καταλογίσθηκε σε βάρος της εκκαλούσας το ποσό των 11.200 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην πρώτη δόση της χρηματοδότησης που αυτή έλαβε ως νέος γεωργός στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006».(.....)Άλλωστε δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, όπως αβάσιμα διατείνεται η εκκαλούσα. Και τούτο διότι η διαπλασθείσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου αυτού αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης κατά τον καταλογισμό σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων ή συνταξιούχων με μισθολογικές παροχές ή συντάξεις που τους καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, δεν είναι συμβατή με το καθεστώς των κοινοτικών ενισχύσεων που προβλέπει την ανάληψη εκ μέρους του δικαιούχου συγκεκριμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στην απόφαση ένταξης και στη σύμβαση, καθώς και την ανάκτηση της χρηματοδότησης σε περίπτωση αθέτησης αυτών, συνακόλουθα, δεν έχει εφαρμογή στην αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών βάσει του κοινοτικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ  2451/2007 σκ. 7), του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται από τον εθνικό δικαστή η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα  (βλ. απόφαση της 8ης Νοεμβρίου 2005, C.443/03 Leffler, Συλλογή 2005, σ.Ι-9611, σκ. 51). Εξάλλου, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που περιλαμβάνεται στην κοινοτική έννομη τάξη, στο πλαίσιο της οποίας ερευνάται η καλή πίστη του δικαιούχου, καθόσον η εκκαλούσα με τη μη υποβολή αίτησης για χορήγηση δεύτερης δόσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 448/2001, κατέστη υπαίτια πρόδηλης παραβίασης των όρων της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην 319018/10160/63/31.12.2002 απόφαση ένταξης και στην 241017/2.5.2003 πράξη αποδοχής (βλ. κατ’ αναλογία απόφαση του Πρωτοδικείου της 7ης Νοεμβρίου 2002, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-141/99, T-142/99, T-150/99 και T-151/99, Vela Srl, Tecnagrind SL, σκέψη 388 επ.). Τέλος, αυτοτελώς η οικονομική αδυναμία της εκκαλούσας προς καταβολή του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης, πέραν του ότι δεν αποδεικνύεται εν προκειμένω με την προσκόμιση επίκαιρων στοιχείων, δεν συνιστά λόγο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτοτελώς την απαλλαγή της, για λόγους προσωπικής επιείκειας, από την υποχρέωση επιστροφής της επίμαχης οικονομικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, δεν νοείται η απαλλαγή του τελικού αποδέκτη κοινοτικής ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνο για λόγους προσωπικής επιείκειας αναγόμενους στην οικονομική αδυναμία επιστροφής του καταλογισθέντος ποσού (πρβλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Μαΐου 1993, C-290/91, Peter, σκέψεις 14-15), καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα αναιρείτο η ενιαία εφαρμογή και η πρακτική αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου (πρβλ. προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Μαΐου 1993, C-290/91, Peter, σκέψη 8, απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 1983, C-205/82 ως 215/82, Deutsche Milchkontor, σκέψεις 17 και 19).Απορρίπτει την  έφεση. 


ΕΣ/ΤΜ.1/2322/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ:Με την υπό κρίση έφεση  ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της 9238/8.7.2009 πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος του εκκαλούντος το ποσό των 9.100 ευρώ, που φέρεται ότι του καταβλήθηκε αχρεωστήτως ως οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1. «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του Άξονα 3 «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», που χρηματοδοτείται κατά 69,3% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) και κατά 30,7% από εθνικούς πόρους. (....)Εξάλλου, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που περιλαμβάνεται στην κοινοτική έννομη τάξη, στο πλαίσιο της οποίας ερευνάται η καλή πίστη του δικαιούχου, καθόσον ο εκκαλών με τη μη υποβολή αίτησης για χορήγηση δεύτερης δόσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 448/2001, κατέστη υπαίτιος πρόδηλης παραβίασης των όρων της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην 233707/3923/178/22.4.2003 απόφαση ένταξης και στην 245869/3.6.2003 πράξη αποδοχής (βλ. mutatis mutandis απόφαση του Πρωτοδικείου της 7ης Νοεμβρίου 2002, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-141/99, T-142/99, T-150/99 και T-151/99, Vela Srl, Tecnagrind SL, σκέψη 388 επ.). Τέλος, αυτοτελώς η οικονομική αδυναμία του εκκαλούντος προς καταβολή του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης, πέραν του ότι δεν αποδεικνύεται εν προκειμένω, δεν συνιστά λόγο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτοτελώς την απαλλαγή του, για λόγους προσωπικής επιείκειας, από την υποχρέωση επιστροφής της επίμαχης οικονομικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, δεν νοείται η απαλλαγή του τελικού αποδέκτη κοινοτικής ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνο για λόγους προσωπικής επιείκειας αναγόμενους στην οικονομική αδυναμία επιστροφής του καταλογισθέντος ποσού (πρβλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Μαΐου 1993, C-290/91, Peter, σκέψεις 14-15), καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα αναιρείτο η ενιαία εφαρμογή και η πρακτική αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου (πρβλ. προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Μαΐου 1993, C-290/91, Peter, σκέψη 8, απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 1983, C-205/82 ως 215/82, Deutsche Milchkontor, σκέψεις 17 και 19). Απορρίπτει την έφεση.