Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

692/79188/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 791/116062/2020

«Τροποποίηση της αριθ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της αγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ:9ΓΦΙ4653ΠΓ-ΧΤΘ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

791/116062/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ

692/79188/2023:«Τροποποίηση της αριθ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της αγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ:9ΓΦΙ4653ΠΓ-ΧΤΘ

2745/235636/2019

«1η τροποποίηση της αριθ. 2195/167031/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ4653ΠΓ-4ΚΟ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 “Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας” του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».  ΑΔΑ:ΩΖΓΚ4653ΠΓ-ΘΦ5


10125/2018

Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.(ΑΔΑ:6ΔΛΟ4653ΠΓ-4ΝΕ)


1013/95296/2017

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

791/116062/2020:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ


Αρ. Πρωτ. 4017/2017

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016) “Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και υποδείγματα αυτής”».


10013/2018

«3η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016 (αριθμ. πρωτ. 7122/15-9-2016) “Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/2010 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και υποδείγματα αυτής”»(ΑΔΑ:ΨΦ8Η4653ΠΓ-Β6Δ)


334/2024

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2503/21-12-2023 εγκυκλίου για την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3 ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 ‘‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ: 9ΥΔ04653ΠΓ-ΝΣΗ 


2503/2023

«Παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 ‘‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ: 9ΡΦΠ4653ΠΓ-ΟΨΤ

334/2024«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2503/21-12-2023 εγκυκλίου για την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3 ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 ‘‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ: 9ΥΔ04653ΠΓ-ΝΣΗ 


12849/2021

Τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 49825/07-08-2020 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2020»ΑΔΑ:64ΜΘ46ΨΧΞΧ-Ι7Μ


43889/2021

Εγκύκλιος Εγχειρίδιο Διαδικασιών Υποβολής και Ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, περιφερειοποίησης αγροτεμαχίων ΑΔΑ:6ΘΛ546ΨΧΞΧ-ΞΔΒ

8796/2022«Τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021» ΑΔΑ: 9Ψ6846ΨΧΞΧ-Ρ4Σ 

5542/2022«Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021» ΑΔΑ:94Κ246ΨΧΞΧ-ΖΨΜ

4127/2022Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021 ΑΔΑ: 90ΖΙ46ΨΧΞΧ-ΚΓΤ