Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4951/2022

Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΝΣ4653Π8-ΞΕΖ

Σχετικά Έγγραφα

40002/2022

«Εγκύκλιος Οδηγία για τη δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4177/2013» ΑΔΑ:9Ε3746ΜΤΛΡ-ΨΒΝ 


77242/2022

«Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων».ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β


ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/13283/54/2019

Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).(ΑΔΑ:60ΛΔ4653Π8-Η11)


60883/2022

Εγκύκλιος παράτασης υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2022 για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ΑΔΑ: ΨΓΘΟ46ΨΧΞΧ-ΜΜΝ


Φ.10043/οικ.14224/430/2017

«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»(ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)   Σχετική η αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος  (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)


16261/2020

Εγκύκλιος για τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 ΑΔΑ: ΨΣΣΧ46ΨΖ3Π-ΩΗΞ 


156161/2021

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 172, 180, 188, 196 και 205 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) ΑΔΑ:60ΠΟ465ΧΘΞ-ΒΥ8


ΚΥ 5/2021

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση στων λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) ΑΔΑ: Ψ9ΞΚΟΡΡΕ-ΘΙ0


Δ3(β)/Γ.Π/οικ.14863/2018

Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).(ΑΔΑ:7ΔΞ0465ΦΥΟ-ΔΧΚ)


οικ.62552/1280/Φ210/2017

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4313/2014 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών.(ΑΔΑ:75ΚΔ465ΧΘ0-3Χ6)