Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4795/2021
ΦΕΚ: 19/04/08.04.2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


Δ.ΟΡΓ. Α 1074205 ΕΞ 2019

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)


3106/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.


38151 ΕΞ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


371899/2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οίκ. 46716/28/2020

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία   ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021  κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας» (Β΄ 2973).