Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , 4795/2021
ΦΕΚ: 2954/Β/10.06.2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. για την έκδοση εντολών ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

38151 ΕΞ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .


ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/2022

Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.


3711/2018

Καθορισμός των αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρων και της αποζημίωσης των υπολοίπων μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).


3106/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.


371899/2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


154187/2022

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.


2523 ΕΞ 2021

Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).


62189/2001

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)


7658/170/2014

Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της διαχείρισης εκάστης διετίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

169568/2022

«Λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». ΑΔΑ:ΨΒΛΓ4653Π4-9ΝΚ