Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 34574/2018 , οικ. 55040/2021

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022

Σχετικά Έγγραφα

61528/2020

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021.


ΥΠ.ΕΣ/65270/2018

Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 


81251/2021

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022. Αρ. Εγκυκλίου: 785  ΑΔΑ: 65ΥΥ46ΜΤΛ6-6Γ8


65720/2018

ΘΕΜΑ:Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

17194/2019

«Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».(ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2019


34574/2018

Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА.


ΕλΣυν/Τμ.1/276/2010

Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π., για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων εκδίδονται μετά την 1.1.2010, διενεργείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, εντός του έτους 2011 και ολοκληρώνεται, μέχρι την εξάντληση των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013. Ως εκ τούτου, είναι μη νόμιμη η έκδοση αποφάσεων διορισμού μόνιμου προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά το χρονικό διάστημα από 19.5.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής) μέχρι την έναρξη του έτους 2011 (πρβλ. πράξη Ι Τμ. Ελ. Συν. 164/2010), στη δε απαγόρευση αυτή περιλαμβάνονται και όσοι κατά το χρονικό αυτό διάστημα προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007. 

ΥΠ.ΕΣ.44485/2018

Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ


Γ.Π.οικ.51008/2017

«Καθορισμός στοχοθεσίας Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας έτους 2017 (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017-2020)»(ΑΔΑ: 78Γ9465ΦΥΟ-1ΙΙ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


332384/2021

Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2021-2022.