Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022. Αρ. Εγκυκλίου: 785  ΑΔΑ: 65ΥΥ46ΜΤΛ6-6Γ8

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

82672/2022

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023. Αρ.Εγκυκλίου:707  ΑΔΑ:94Η846ΜΤΛ6-Η67


22143/2023

Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023.Αρ.Εγκυκλίου:301 - ΑΔΑ:62Π946ΜΤΛ6-ΞΔΞ


80438/2021

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022


61528/2020

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021.


ΥΠ.ΕΣ/65270/2018

Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 


ΥΠ.ΕΣ/55767/2022

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών


65720/2018

ΘΕΜΑ:Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

17194/2019

«Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».(ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2019


60595/2022

Τροποποίηση της υπ. αρ. 50794/12-08-2022 εγκυκλίου - εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 11 : Βιολογικές Καλλιέργειες» ΑΔΑ: 9ΠΝ546ΨΧΞΧ-Η6Ζ 


5543/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5004/7-11-2022 εγκυκλίου με θέμα «Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής αιτήσεων πληρωμής και Έναρξη υποβολής αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους υλοποίησης των δικαιούχων της υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.1)»ΑΔΑ:ΨΤ6Α4653ΠΓ-Κ9Ω