Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4093/2012
Εγκύκλιος κατάργησης 25€ για την εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Υ4α/οικ.120068/2013

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως αυτές ισχύουν, σχετικά με την καταβολή ποσών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Υ3α/ ΓΠ οικ. 83225/2012

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με αμοιβή ( εξέταστρο ) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας ΣΧΕΤ. : 1) Η αριθμ. Υ4α/οικ. 165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080 Β΄) 2) Η αριθμ. Υ4α/οικ. 1329/4. 1. 2011 εγκύκλιος 3) Το αριθμ. Υ4α/οικ. 2049/ 7. 1. 2012 έγγραφό μας 4) Η αριθμ. Υ4α/οικ. 4456/ 14. 1. 2012 εγκύκλιος

ΠΟΛ.1155/2017

Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.


Π1/2550/2003

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2955/2001. Ορισμός προμηθειών που θα εκτελούνται απο το ΥΠΑΝ ή τα από τα ΠεΣΥ ή τα νοσοκομεία του ΕΣΥ που διασυνδέονται λειτουργικά με τα ΠεΣΥ.

Δ17Ε 5019272 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

Υ4α/οικ 4456/2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας. Σχετικά: 1) Η αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080/Β/2010). 2) Η αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ. 1329/4-1-2011 εγκύκλιος. 3)To αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.2049/7-1-2011 έγγραφο μας.

ΝΣΚ/25/2017

Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης για τη θέση σε αργία των ιατρών κλάδου ΕΣΥ – Ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση της ιατρού, μετά την προσωρινή αναστολή της ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος(...) Για την έκδοση απόφασης θέσης σε δυνητική αργία των ιατρών κλάδου ΕΣΥ αρμόδιο όργανο είναι είτε ο Υπουργός Υγείας, είτε ο Διοικητής της Υ.ΠΕ, για όσους από τους ιατρούς υπηρετούν σε δομές της δημόσιας υγείας που υπάγονται στις Δ.Υ.ΠΕ, ή ο Διοικητής του Νοσοκομείου, για όσους υπηρετούν σε νοσοκομεία. Η Διοίκηση οφείλει να διαβιβάσει την απόφαση περί αναστολής της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος άμεσα στην οικεία Δ.Υ.Π.Ε ή νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί ο ιατρός ότι συνεπεία της εν λόγω αναστολής δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του ως ιατρός ΕΣΥ και να εξετάσει τις προϋποθέσεις περικοπής του μισθού κατ’ άρθρο 43 ΥΚ και, περαιτέρω, να ενεργοποιήσει την πειθαρχική διερεύνηση της τυχόν διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων.


Υ4α/οικ.1329/2011

ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων του ΕΣΥ και κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας.

ΕΣ/ΤΜ.4/32/2015

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή(:ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η ανάκληση της 191/2014 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Ειδικότερα, αβασίμως αμφισβητεί το Νοσοκομείο ότι με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας ανατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας, διότι η διατύπωση του νόμου είναι σαφής και μη επιδεχόμενη αντίθετης ερμηνείας. Περαιτέρω, προεχόντως αλυσιτελώς προβάλλει ότι η εκδοθείσα από το Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος αφορά μόνο στα ζητήματα του Εσωτερικού Ελέγχου και όχι στα ζητήματα του Εσωτερικού Κανονισμού, ότι απαιτείται η έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ότι η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων, διότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων σε διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με πλήθος διατάξεων, ενώ σε κάθε περίπτωση τέτοιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να θεσπιστούν ούτε από τα ίδια τα Νοσοκομεία, πολλώ δε μάλλον από ιδιώτες τρίτους.Απορρίπτει την αίτηση.


67563/Δ6/2019

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.