Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 3901/Β/23.08.2021

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/121/2021

Εάν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύναται να προβεί σε διορισμό ως μέλους ΔΕΠ στο βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή με ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη διορισμένος ως Σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με εξαετή θητεία.(..)Ο κατέχων θέση Συμβούλου επί θητεία στον ΑΣΕΠ μπορεί να διοριστεί σε κενή θέση Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ενταχθεί αυτοδίκαια στην κατηγορία μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή των άρθρων 3 παρ. 5 του ν. 4765/2021 και 23 παρ. 4 του ν. 4009/2011.


N.3839/2010

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


16079/Δ9/5106/2017

Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.


Π.Δ. 110/2019

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων.


80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


Π.Δ. 54/2020

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου


ΠΔ 131/2007

Όροι και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.


ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/2021

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με βάσει το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 ΑΔΑ: Ρ4ΧΧ4653Π8-Ε2Η


ΠΔ 230/1995

Καθιέρωση Συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών(Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) με αντικειμενικά κριτήρια


ΣτΕ/451/2007

Πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και τα νπδδ κατηγορίας ΥΕ. Επί κατάταξης των υποψηφίων σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ζώντων τέκνων κατά το χρόνο επίκλησης της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας εκ μέρους του υποψηφίου. Δεκτές η έφεση και η αίτηση ακύρωσης.