Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 3901/Β/23.08.2021

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2242/01/2022

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία (87/2021, Β΄3901).


94/2022

Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021).


ΝΣΚ/121/2021

Εάν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύναται να προβεί σε διορισμό ως μέλους ΔΕΠ στο βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή με ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη διορισμένος ως Σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με εξαετή θητεία.(..)Ο κατέχων θέση Συμβούλου επί θητεία στον ΑΣΕΠ μπορεί να διοριστεί σε κενή θέση Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ενταχθεί αυτοδίκαια στην κατηγορία μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή των άρθρων 3 παρ. 5 του ν. 4765/2021 και 23 παρ. 4 του ν. 4009/2011.


16079/Δ9/5106/2017

Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.


N.3839/2010

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


Π.Δ. 110/2019

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων.


Π.Δ. 54/2020

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου


Π.Δ.76/2021

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.


10522/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).


ΠΔ 131/2007

Όροι και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.