ΓΓΑΔΔΤ/ΟΙΚ:3895/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021 , 4354/2015/Α.21 , 4354/2015/Α.28 , 4589/2019
ΦΕΚ: 221/ΥΟΔΔ/13.03.2023

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις διαδικασίες που υπάγονται στον έλεγχο ή την εποπτεία του.

Σχετικά Έγγραφα

26700οικ/2022

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μετέχουν στις διαδικασίες υγειονομικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων Δ.Ε. Φύλαξης και Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης σύμφωνα με την Προκήρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58).


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΕΠ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.


842/2/750792/2019

Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών Επιτροπών και Λοιπών Προσώπων που Μετέχουν στις Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


Αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ/2016

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.ΣΤ ΤΗΣ ΓΓΑΔΔΤ/ΟΙΚ:3895/2023-ΦΕΚ:221/ΥΟΔΔ/13.03.2023.


2/6042/0022/2004

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.


87/2021

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.


2/90901/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Αριθμ. 2/28862/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ 303 ΥΟΔΔ/10-06-16) απόφαση  :  ". 4.Η υπ' αριθμ. 2/90901/0022/13-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔΔ/24-01-2014 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1ης Ιανουαρίου 2016 βάσει του άρθρου 34 “καταργούμενες διατάξεις” του νόμου 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015"


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/26/2020

Καταβολή αποζημίωσης στον Διοικητή, Υποδιοικητή και μέλη ΔΣ γα συμμετοχή σε συνεδριάσεις ...Σύμφωνα, όμως, με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση αυτή, καθόσον η συμμετοχή τους στο όργανο αυτό συνιστά ενάσκηση των κύριων καθηκόντων τους, για την οποία λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές. Εξάλλου, η Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.5579/245/21.3.2017 κατά το μέρος που εντάσσει το Διοικητή καθώς και τους Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται την επίμαχη αποζημίωση, είναι ανίσχυρη ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση της παρεχόμενης από τη το άρθρου 57 παρ.14 του ν. 4387/2016 εξουσιοδότησης. Τέλος, το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας δεν δικαιολογεί την καταβολή της επίμαχης αποζημίωσης, αφού σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του Διοικητή και των Υποδιοικητών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου συνιστά ενάσκηση των κύριων καθηκόντων τους, για την οποία δεν καθιερώνεται από το νόμο ωράριο εργασίας ούτε η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης. Σε αντάλλαγμα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της κανονιστικής διοίκησης ο καθορισμός των μηνιαίων αποδοχών τους με μόνο όριο το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 και 2του ν. 4354/2015.


2/96366/0004/2014

Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών .

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/302/2019

Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών διαγωνισμού δημοσιών συμβάσεων μελετών  Δήμου...Mε τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ανεξαρτήτως του ότι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι ιδιώτες εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., μέλη των ως άνω επιτροπών διαγωνισμού, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ως άνω συλλογικών οργάνων, οι οποίες έλαβαν χώρα εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, απορριπτομένου ως αβάσιμου του σχετικού λόγου διαφωνίας του Επιτρόπου, οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες. Τούτο διότι, λαμβανομένου υπόψη ότι προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ του ν. 3469/2006, οι ως άνω επιτροπές έχουν οργανωτική υπόσταση αφ’ ης στιγμής οι 283/29.11.2017, 274/22.11.2017, 275/22.11.2017 και 282/29.11.2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύθηκαν, ήτοι από 8.6.2018, 7.6.2018, 7.6.2018 και 13.6.2018 αντίστοιχα. Οι αποφάσεις δε αυτές δεν δύναται να αναπτύξουν αναδρομική ισχύ, ενώ οι δε συνεδριάσεις των επιτροπών διαγωνισμού για τις οποίες εντέλλεται η καταβολή αποζημίωσης έλαβαν χώρα μεταγενέστερα των ως άνω ημερομηνιών δημοσίευσης των αποφάσεων συγκρότησης. Τέλος, ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, που αφορά στην παραβίαση της αρχής της οικονομικότητας λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού συνεδριάσεων εκάστης επιτροπής διαγωνισμού, τυγχάνει απορριπτέος ως αόριστος και ανεπίδεκτος εκτίμησης, καθόσον δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για διαγωνισμούς, όμοιου ή συναφούς αντικειμένου, με εκείνα των επίμαχων διαγωνισμών, ώστε να μπορεί να εξαχθεί ασφαλής κρίση σχετικά με το αν ο αριθμός των συνεδριάσεων εκάστης επιτροπής διαγωνισμού υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. στο Ι Τμ. 172/2013, Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Tμ. 301/2014, 60/2013, 185/2012, Ι Τμ. 15/2012, IV Τμ. 93/2011, 56/2001, VII Tμ. 301/2011). Εξάλλου, ανεξαρτήτως της προεκτιμώμενης αξία της μελέτης, δύνανται κατά τη διενέργεια μιας διαγωνιστικής διαδικασίας να ανακύψουν περίπλοκα ζητήματα που καθιστούν αναγκαίες τις επανειλημμένες συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη νόμιμες και, ως εκ τούτου, αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.