Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1780, 4412/2016

Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (eForms) για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ΑΔΑ:Ψ6Α246ΝΛΣΞ-ΤΙΓ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1780

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1780 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 («ηλεκτρονικά έντυπα») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1986

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1986 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Νοεμβρίου 2015 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1780- ΦΕΚ: L 272/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1780 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 («ηλεκτρονικά έντυπα») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΕΑΑΔΗΣΥ/5225/2015

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011 »


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/1150/2009/ΕΚ

για την τροποποίηση του κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ της 10 Νοεμβρίου 2009


Δ11δ/ο/10/9-Ω/2010

Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 


842/2011/ΕΚ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005

Δ11δ/ο/3/72/2011

ΘΕΜΑ: Κανονισμός (ΕΚ) 842/2011 “περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και περί κατάργησης του Κανονισμού 1564/2005” - Διευκρινήσεις σχετικά με την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια».

Δ11δ/ο/3/72/2011

ΘΕΜΑ: Κανονισμός (ΕΚ) 842/2011 “περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και περί κατάργησης του Κανονισμού 1564/2005” - Διευκρινήσεις σχετικά με την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια».

1564/2005/ΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 1564/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

37122/2023

Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (περί επάρκειας ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης)». ΑΔΑ:6Β6Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΟ0