Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4811/2021 , 4270/2014 , 80/2016

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών» ΑΔΑ:ΨΕΔ9Η-5ΛΠ

Σχετικά Έγγραφα

2/100018/0026/2016

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»


15953/2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


66657/2021

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


ΠΟΛ 1105/2008

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.

Ε.2132/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. ΑΔΑ: 9ΚΛΝ46ΜΠ3Ζ-4ΦΦ


Ε.2105/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών. ΑΔΑ: 6Ζ1046ΜΠ3Ζ-ΓΔΨ


ΥΠΟΙΚ/1079842/2008

«Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους»-ΠΟΛ 1105

ΠΟΛ 1192/2011

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1191/2010

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά με τoν αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1180/2013

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.