Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

9556/Σ.2481/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1599/1986
ΦΕΚ: 606/Β/25.02.2020

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

34301/Σ: 7724/2022

Παράταση προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986.


Φ131360/οικ.10047/14/2014

Τροποποίηση της Φ.104771/30440/22?6?2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986».


ΤΑΔΚ 247/2016

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 Ν.1599/1986.


ΤΑΔΚ οικ.255/2018

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986.


ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/2024

«Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»ΑΔΑ: Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ 


ΔΙΑΔΠ/18368/2002

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986


1026065/2006

Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο.


ΝΣΚ/563/2005

Πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο ειδικό για την διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πλαίσια αυτής μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν για λογαριασμό τρίτων υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986


11726/2005

Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.


195226/7816/992/195/2018

Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).