Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

1026065/2006

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1599/1986

Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/563/2005

Πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο ειδικό για την διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πλαίσια αυτής μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν για λογαριασμό τρίτων υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986


Αριθμ. 230/20798/2012

Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Yποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπό­ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου.


34301/Σ: 7724/2022

Παράταση προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986.


9556/Σ.2481/2020

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986.


ΔΙΑΔΠ/18368/2002

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986


ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/2024

«Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»ΑΔΑ: Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ 


11726/2005

Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.


Φ131360/οικ.10047/14/2014

Τροποποίηση της Φ.104771/30440/22?6?2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986».


ΔΙΑΔΠ/Α/22988/2007

Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθω­σης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιο­λογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετα­κίνησης ΑμεΑ σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, όπως ισχύει.


ΕΣ/Κλ.Τμ.7/161/2017

Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διενέργειας σεμιναρίων εκπαίδευσης.(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά στη σκέψη 2, μη νομίμως αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό οι εταιρείες ... και ... Α.Ε, με την αιτιολογία ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισαν ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου καθώς και όλα τα μέλη αυτών δεν έφεραν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τούτο διότι, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των επίμαχων υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν την τεχνική προσφορά, δεν απαιτείτο από το άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης. Συνεπώς, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω εταιρειών έπρεπε να γίνουν δεκτά από το Δήμο ... και να επιτραπεί η περαιτέρω αξιολόγησή τους στον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Εξάλλου, δεδομένου ότι η προαναφερόμενη διάταξη της διακήρυξης ρυθμίζει πλήρως το ζήτημα της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς καμία μνεία για υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, και μάλιστα με ποινή απαραδέκτου, δεν ήταν νόμιμος ο αποκλεισμός των ως άνω διαγωνιζομένων, βάσει της διάταξης του άρ. 14 του ν. 1599/1986, η οποία σημειωτέον δεν μνημονεύεται στο άρθρο 9 της Διακήρυξης (πρβλ. Δ.Εφ. Αθ. 2421/2013, 241/2012).