Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4829/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 ΑΔΑ:6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/2017

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.(ΑΔΑ:Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/οικ.43827/2017

Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.(ΑΔΑ:7ΔΥΩ465ΧΘΨ-ΧΚΒ)


ΠΥΣ/6/2009

Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού - Τροποποίηση της ΠΥΣ/33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280).


ΕΣ/53148/2009

Ενημέρωση Υπηρεσιών Επιτρόπων.("Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις"   και "περί των προϋποθέσεων έγκρισης και κατάρτισης των συμβάσεων μίσθωσης έργου των εργαζομένων στα ΚΕΠ"

65186/2020

Έγκριση σύναψης ενενήντα τριών (93) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είκοσι μίας (21) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. ΑΔΑ: ΩΑΕΞ46ΜΤΛ6-ΘΝΚ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/οικ.28231/2014

ΘΕΜΑ : Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


ΥΠ.ΕΣ/38446/2020

Έγκριση σύναψης πεντακοσίων τριάντα επτά (537) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα τριών (43) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.ΑΔΑ: 65ΥΤ46ΜΤΛ6-Ξ3Δ


ΥΠ.ΕΣ/76878/2021

Κατανομή ποσού ύψους 33.980.172,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022 ΑΔΑ: 6Χ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3 


640558/2020

Έγκριση σύναψης τριάντα τριών (33) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τριάντα τεσσάρων (34) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου ΑΔΑ: 64ΓΩ46ΜΤΛ6-ΛΡΔ 


56166/2021

Έγκριση πρόσληψης εξήντα ενός (61) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΤΛ6-Κ3