ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81 /οικ.13724/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4829/2021 , 3584/2007

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023 ΑΔΑ:6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3 

Σχετικά Έγγραφα

95989/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 ΑΔΑ:6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/2017

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.(ΑΔΑ:Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9)


ΥΠ.ΕΣ/3991/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021


ΥΠ.ΕΣ/4665/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/οικ.43827/2017

Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.(ΑΔΑ:7ΔΥΩ465ΧΘΨ-ΧΚΒ)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/2022

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023. ΑΔΑ:965446ΜΤΛ6-ΗΟ4


ΠΥΣ/6/2009

Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού - Τροποποίηση της ΠΥΣ/33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280).


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/2021

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022. ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ


Ν.4142/2013/Αρθρο 2

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, καθώς και τυχόν απαιτούμενες ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων


20616/2019

Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023 ΑΔΑ: 9ΑΜ5465ΧΘ7-ΚΡΓ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2019