Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4987/2022, 1123/2023
ΦΕΚ: 1903/Β/28.03.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1123/07-08-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α' 206)» (Β' 5037).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Α.1202/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1123/2023 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 5037).


1123/2023

Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).


216299/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”


2/601/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες


ΓΓΑ/6202/2024

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α' 17).2/101123/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ 


Α.1034/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1202/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει» (Β’ 2531).


10734/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.Ο.ΡΑ - Υπαλλήλων» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας ΑθηνώνΠ.Δ. 13/2024

Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123).