Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013 , 4308/2014
ΦΕΚ: 2470/Β/22.06.2020

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Σχετικά Έγγραφα

1038/2016

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170 − Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει.


1158/2017

Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ήδιόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασί- ας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011.


Δ. ΟΡΓ. Α 1061722/2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της δομής και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη μετονομασία της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμένων οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες.   


Δ.ΟΡΓ.Α 1063301 ΕΞ2019

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός των καθηκόντων του προσωπικού που χειρίζεται αυτό και κάθε άλλου σχετικού αναγκαίου θέματος.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-2306/Β/13.6.2019: την Δ.ΟΡΓ.Α 1063301 ΕΞ2019/25-04-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο 1773/τ.Β΄/21-05-2019 ΦΕΚ, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: α) Στην παράγραφο Β΄ «ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ» του άρθρου 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.-ΡΟΛΟΙ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ»: αα) Στην έκτη περίπτωση, ήτοι μετά την περίπτωση (εε), στη σελίδα 20571, της υποπαραγράφου (β), από την εσφαλμένη αρίθμηση (στ), στην ορθή (στστ). ββ) Στην έκτη περίπτωση, ήτοι μετά την περίπτωση (εε), στη σελίδα 20573, της υποπαραγράφου (ζ), από την εσφαλμένη αρίθμηση (στ), στην ορθή (στστ). β) Στην ενότητα «Σύνοψη» του Παραρτήματος «Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)», στη σελίδα του ΦΕΚ 20576, απαλείφεται η έκτη τελευταία κουκίδα, καθώς και το περιεχόμενο αυτής: «Στο Κεφάλαιο 6 «Αριθμοί και διευθύνσεις εξυπηρέτησης» αναφέρονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί-ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από τους συναλλασσόμενους για να επικοινωνήσουν με το σύστημα.».