Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013 , ΠΟΛ.1154/2018

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων στους Ο.Τ.Α.»»

Σχετικά Έγγραφα

ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1024539/2020

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Επιδόματος Γέννησης»


ΥΠ.ΕΣ/9093/2016

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής εισαγωγής και αναζήτησης στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ&ΔΑ


114801/2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).


122220/ΕΞ2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου.


IKA/Γ99/523/2015

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2015) (ΑΔΑ:ΩΠ9Χ4691ΩΓ-Θ4Ν )


ΠΟΛ 1049/2013

Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων ακινήτων στους εν διαστάσει συζύγους για διατροφή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

ΔΗΔ/Φ.40/25067/2016

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια’’.(ΑΔΑ:ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ)


ΥΠΕΣ/74895/2010

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΥΠΕΣ/5370/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15	 ΘΕΜΑ:. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 60/ 2010 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας 

61986/3269/2017

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.