ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/160/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 4071/2012

Με τα ανωτέρω δεδομένα η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 259 παρ. 1 του ν.3463/2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν.4071/2012  βλ. και 41179/2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ Β΄ 2970). Τούτο δε, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου α) η σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. και β) η υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο ....  του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. έτους 2017, συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της έτους 2017. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων αλλά συγγνωστώς λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι πρόκειται για την τρίτη δόση χρηματοδότησης έτους 2017 και του ότι στο υποβληθέν και εγκριθέν από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. εξειδικεύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς ανά έτος δράσης τα έσοδα-έξοδα της Επιχείρησης καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί από το Δήμο. Συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/204/2016

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας πράξης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, καίτοι είναι δυνατή η καταβολή επιχορήγησης σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση από τον οικείο Δήμο που τη συνέστησε, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αυτής, η τοιαύτη δυνατότητα τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 259, οι οποίες δεν πληρούνται εν προκειμένω, όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Αναπληρωτή Επίτροπο. Τούτο διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ....., με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ - ΚΕΔΚ για το οικονομικό έτος 2015 (βλ. την 6-175/29.4.2015 απόφαση «έγκρισης της υπ’ αριθμον 2/4ης/24.2.2015 απόφασης του ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ ..... περί του Προϋπολογισμού έτους 2015»), συνοδεύτηκε από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτού (ώστε η διαφορά τους να αποτελέσει αντικείμενο της εκ μέρους του Δήμου χρηματοδότησης) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ως άνω νομικού προσώπου για το έτος 2015 (η σύνταξη και η έγκριση του οποίου επίσης δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου). Αντιθέτως, αβασίμως προβάλλεται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο ότι, κατά παράβαση της 16/10819/22.2.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν επισυνάφθηκε απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου της χρηματοδότησης της εν λόγω επιχείρησης για τις δραστηριότητές της ή «(…) για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά συγκεκριμένων και προγραμματισμένων κοινωφελών δράσεων (…)», καθόσον  η ως άνω εγκύκλιος με την οποία «επιδιώκεται η παρουσίαση  των διατάξεων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η οποία, άλλωστε, εκδόθηκε πριν από την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 259 του ΔΚΚ με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, δεν εισάγει δίκαιο και δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τέλος, οι αναφερόμενοι στη σκέψη Ι της παρούσας πράξης υπό στοιχεία α) και β) λόγοι διαφωνίας, που προβάλλονται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο το πρώτον ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, με την από 24.3.2015 έκθεσή του, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι διότι, ως προς τους λόγους αυτούς, δεν  έχει τηρηθεί η οριζόμενη από τον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο προδικασία (βλ. άρθρο 32 παρ. 1 του Κώδικα αυτού, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), ούτε ο Δήμος έχει εκφέρει σχετικώς τις απόψεις του (βλ. ΕΣ Κλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο VII Tμ. 395, 376, 94/2015 κ.ά.). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/145/2008

Επιχορήγηση Γυμναστικού Συλλόγου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη (επιχορήγηση του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος συλλόγου) είναι δεν είναι νόμιμη, καθόσον οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου ... πιστώσεις για επιχορηγήσεις για το έτος 2008, ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο εκ του νόμου ποσοστό του 1,5%. Ειδικότερα, τα τακτικά έσοδα του Δήμου ..., κατά το οικονομικό έτος 2008, ανέρχονται στο ποσό των 22.289.658,38 ευρώ, το σύνολο δε των επιχορηγήσεων του Δήμου αυτού σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία για το ίδιο έτος ανέρχεται στο ποσό των 477.549,88 ευρώ (461.549,88 + 25.000,00). Συνεπώς, το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 πιστώσεων για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και σωματεία υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του (22.289.658,38 Χ 1,5% = 334.344,87 ευρώ), τούτο δε ανεξαρτήτως του εάν στο ανωτέρω ποσό των επιχορηγήσεων πρέπει να συνυπολογισθεί το ποσό των 620.000,00 ευρώ, για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση (Κ.Α.Ε. 006715-010), ως επιχορήγηση στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι στα τακτικά έσοδα αυτού περιλαμβάνονται και τα υπό κωδικούς αριθμούς (21) και (32) έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. είναι αβάσιμος, καθόσον τα εν λόγω έσοδα αποτελούν διακριτές σε σχέση με τα τακτικά έσοδα κατηγορίες εσόδων και δεν συνυπολογίζονται για την εξεύρεση του 1,5% του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006. Ομοίως, ως αβάσιμος πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός του Δήμου σύμφωνα με τον οποίο το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα αφορά σε καταβολή μέρους της επιχορήγησης προς τον ανωτέρω σύλλογο, ύψους 50.000,00 ευρώ, η δε καταβολή του υπολοίπου αυτής, όπως και των επιχορηγήσεων προς τους λοιπούς συλλόγους και σωματεία θα γίνει ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, καθόσον, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 202 παρ. 1 του ν.3463/2006, για την εξεύρεση του 1,5% λαμβάνονται υπόψη οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου πιστώσεις για επιχορηγήσεις και όχι αυτές που τελικά καταβάλλονται. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι είχε υποβληθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από αυτό, αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου ..., με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση, καθώς και προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Η υποβληθείσα από τον ανωτέρω Σύλλογο αίτηση με Α.Π.6861/22.4.2008 είναι μεταγενέστερη της 41/20.2.2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ..., το δε επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αίτηση έγγραφο με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης Γυμναστικού Συλλόγου ...» παραθέτει απλώς τα τμήματα (αγωνιστικά, εφηβικά, παιδικά κλπ.) που λειτουργούν στο Σύλλογο και δεν συνιστά προϋπολογισμό εξόδων των προγραμματιζόμενων για το έτος 2008 αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ εξάλλου, το έγγραφο του συλλόγου με τίτλο «Προϋπολογισμός εξόδων από 1.1.2008 έως 31.12.2008» και ημερομηνία 18.12.2007 δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκε και πότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος, δεδομένου του ύψους της επίμαχης επιχορήγησης, δεν αιτιολογείται επαρκώς από το Δήμο ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η καταβολή αυτού του ύψους της επιχορήγησης στο Γυμναστικό Σύλλογο ...Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν είναι νόμιμη και συνεπώς, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/260/2014

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως εκκαθαρίζονται βάσει της ως άνω 429/24.9.2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα ως άνω έξοδα παράστασης, καθόσον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 242 παρ. 1 του ν. 3463/2006 και της κ.υ.α. 20585/10.4.2007, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν μηνιαίως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εντός μάλιστα ενός ήδη οριοθετημένου (βάσει της κ.υ.α. 20585/10.4.2007) πλαισίου, η οποία εκδίδεται και αφορά κάθε έτος, με βάση τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, επιτρεπτώς ανατρέχει στην έναρξη του οικονομικού έτους χωρίς να  ανακύπτει θέμα ανεπίτρεπτης αναδρομικής ισχύος της απόφασης αυτής. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται κάθε έτος να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων  μεταβάλλεται κάθε οικονομικό έτος, ενόψει της εκάστοτε οικονομικής κατάστασης του δημοτικού νομικού προσώπου ή ιδρύματος, είτε με αύξηση, είτε με μείωση του ποσού αυτού, ενώ το  ποσό αυτό κλιμακώνεται μέσα σε προκαθορισμένα όρια, σύμφωνα με την κ.υ.α. 20585/10.4.2007, ανάλογα με τα έσοδα του προηγούμενου έτους, η εν λόγω δε μεταβολή, καταλαμβάνει ολόκληρο το οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης (πρβλ Στε 4914/87). Εξάλλου,  η απόφαση αυτή δεν θα μπορούσε να εκδοθεί την 1 Ιανουαρίου του οικονομικού έτους, (για το οποίο εγκρίνεται η καταβολή των εξόδων παράστασης), αφού το οικείο δημοτικό συμβούλιο πριν από την έκδοσή της πρέπει να έχει υπόψη του τα συνολικά έσοδα του νομικού προσώπου, βάσει του  απολογισμού του προηγούμενου έτους, ο οποίος   κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσεται και εγκρίνεται μετά  την 1 Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Ωστόσο, μη νομίμως, μετά την πράξη επιστροφής της Επιτρόπου, (με την οποία επιστράφηκαν αθεώρητα τα ως άνω χρηματικά εντάλματα και για το λόγο ότι τα μηνιαία έξοδα παράστασης -1.400 ευρώ για τον Πρόεδρο και 560 ευρώ για την Αντιπρόεδρο- που καθορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την 20587/07 Κ.Υ.Α. όρια -από 800 έως 1.200 ευρώ για τον Πρόεδρο και από 320 έως 480 για τον Αντιπρόεδρο-, δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των εσόδων του ως άνω νομικού προσώπου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2011 προσδιορίστηκε στο ποσό των 2.769.419,02 ευρώ) και χωρίς να υφίσταται  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που να καθορίζει νομίμως το ακριβές ποσό των εξόδων παράστασης, το οποίο θα μπορούσε να κυμανθεί από 800 έως 1.200 ευρώ για τον Πρόεδρο και από 320 έως 480 ευρώ για την Αντιπρόεδρο, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου προέβη  σε νέα   εκκαθάριση  των εξόδων παράστασης, στο πόσο των 1.200 ευρώ για τον Πρόεδρο και στο ποσό των 480 ευρώ για την Αντιπρόεδρο και στη συνέχεια εφάρμοσε στα ως άνω ποσά, τα ποσοστά μείωσης, τα οποία διαλαμβάνονται στα άρθρα 1 παρ. 5 και 6 του ν. 3833/2010, 90  παρ.5 του ν. 3842/2010 και 3  παρ. 4  του ν. 3845/2010. Ειδικότερα η εκκαθάριση των ως άνω ποσών (1.200 ευρώ για τον Πρόεδρο και  480 ευρώ για την Αντιπρόεδρο) στερείται νομίμου ερείσματος, καθόσον, δεν ερείδεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία  να προσδιορίζεται το ποσό των εξόδων παράστασης, εντός των ορίων που τίθενται με την 20585/10.4.2007 ΚΥΑ. Επομένως, ενόψει του ότι η 429/24.9.2012 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ......... δεν είναι νόμιμη κατά το σκέλος με το οποίο καθορίζει το ύψος των εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Κέντρου, αφού αυτά υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την 20587/07 Κ.Υ.Α. όρια, τα  έξοδα παράστασης που εκκαθαρίστηκαν μηνιαίως, κατά το μέρος που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο των 800 ευρώ για τον Πρόεδρο και των 320 ευρώ για την Αντιπρόεδρο, τα οποία καθορίζονται απευθείας από την 20585/10.4.2007 κοινή απόφαση  είναι μη νόμιμα.


ΕλΣυν.Κλ.1/241/2015

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αιρετών:Νόμιμη η καταβολή εξόδων παράστασης, συνολικού ποσού 884,06 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο έτους 2015 από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ...» στην Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθόσον για τον καθορισμό των μηνιαίων εξόδων παράστασης αυτών, έτους 2015, ορθώς τέθηκε ως βάση υπολογισμού το συνολικό ποσό των εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους (2014), όπως ορίζεται από τη σχετική 20585/10.4.2007 κ.υ.α.. Επιτρεπτώς, δε, σε αυτό συνυπολογίστηκε το χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2013, ως υπόλοιπο έναρξης οικονομικού έτους 2014, καθόσον αυτό αποτελεί νόμιμο και θεσμοθετημένο έσοδο του οικείου οικονομικού έτους (2014), το οποίο προστίθεται στα λοιπά τακτικά και έκτακτα έσοδα του έτους, προκειμένου να διακριβωθεί το συνολικό ποσό των εσόδων της χρήσης, ενώ βάσει του τελευταίου καθορίζεται και το εύρος διακύμανσης της κρίσιμης αποζημίωσης. Όμοια η 242/2015 Πράξη του ιδίου ως άνω Κλιμακίου.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/275/2015

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις       που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Η χρηματοδότηση    της Κ.Δ.Ε.Κ. από το Δήμο για το οικονομικό έτος 2015, η πρώτη τμηματική καταβολή της οποίας εντέλλεται με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, νομίμως καθορίστηκε επί της διαφοράς μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του ανωτέρω οικονομικού έτους, την οποία (διαφορά) πρέπει κατά το νόμο να καλύπτει, χωρίς να ασκεί επιρροή, όπως αβασίμως προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο, ότι στο ως άνω έλλειμμα, που έρχεται να καλύψει          η χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνονται και οφειλές της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (2014), καθόσον αντίστοιχος περιορισμός δεν επιβάλλεται από το νόμο (άρθρο 10 παρ. 14 του ν.4071/2012). Ούτε, εξάλλου, τέτοιος περιορισμός επιβάλλεται από τις επικαλούμενες από την Επίτροπο διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012 που ορίζει ότι «Με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, η κάλυψη των δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να χρηματοδοτηθεί            από  το δήμο με πρόσθετη χρηματοδότηση προς την κοινωφελή που θα              αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση των δαπανών, αφού ενταχθεί      στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους», καθόσον, σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις αυτές έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και ρυθμίζουν μόνο τη χρηματοδότηση των δαπανών των επιχειρήσεων για το αμέσως προηγούμενο της ισχύος του ανωτέρω νόμου έτος 2011.Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, απορριπτόμενου ως αβασίμου του προβαλλόμενου από τη διαφωνούσα Επίτροπο μοναδικού λόγου μη νομιμότητας της εντελλόμενης με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνης και εφόσον δεν προβάλλεται από αυτήν άλλος λόγος διαφωνίας –κυρίως όσον αφορά την τεκμηρίωση της διαφοράς μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους της Κ.Δ.Ε.Κ. στο ποσό των 400.000,00 ευρώ και, περαιτέρω, της, κατ’ άρθρο 206 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ., κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης, σύμφωνα με το οποίο θα εκτελείται ο ανωτέρω προϋπολογισμός και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία χρηματοδότησης– το χρηματικό αυτό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)386/2015

Πολιτιστικές εκδηλώσεις :Nόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που αυτή  οργάνωσε, στο πλαίσιο εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης, σε εκτέλεση σύμβασής της με το Δήμο, καθόσον είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εκδηλώσεων, αφού πληρούνται όλες οι οριζόμενες στο άρθρο 268 παρ. 1 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄114/2006),  προϋποθέσεις, διότι: α) οι άνω πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα δράσης έτους 2014 της άνω κοινωφελούς επιχείρησης, β) στους σκοπούς της άνω κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνεται και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα, γ) το οικονομικό αντικείμενο της άνω σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ και δ) δεν προκύπτει, ότι κατά το έτος 2014 ανατέθηκαν από το Δήμο στην άνω κοινωφελή επιχείρηση συναφείς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της υπηρεσίες, αξίας μεγαλύτερης  των 150.000 ευρώ.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/214/2018

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου, όπως αυτός εκτιμάται καθ’ ερμηνεία, παρίσταται βάσιμος, διότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νομίμως εκκαθαρισμένη. Και τούτο, καθόσον, εν προκειμένω, δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, αφού δεν προηγήθηκε αυτής η έκδοση σχετικής αιτιολογημένης, ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής, απόφασης του αποκλειστικώς αρμόδιου οργάνου του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ληφθείσας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Επισημαίνεται ότι, ενόψει όσων ανωτέρω (στην σκέψη ΙΙ της παρούσας) έγιναν δεκτά, η πρόβλεψη του Κώδικα Δικηγόρων ότι στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, ισχύουν οι οριζόμενες νόμιμες αμοιβές, έχει την έννοια ότι οι τελευταίες ισχύουν όταν η αμοιβή για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών έχει εγκριθεί από το διοικητικό όργανο, αλλά η σχετική απόφαση και η σε εκτέλεση αυτής συμφωνία είναι νομικώς πλημμελής για άλλον λόγο και όχι στην περίπτωση πλήρους έλλειψης διαπραγμάτευσης της αμοιβής με το αρμόδιο όργανο, με την οποία ισοδυναμεί η παράλειψη έγκρισης της αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε η τυχόν συναφθείσα συμφωνία πάσχει λόγω μη τήρησης της προσήκουσας διοικητικής διαδικασίας. Η παράλειψη έκδοσης της εν λόγω απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δύναται να υποκατασταθεί από αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθόσον η αρμοδιότητα αυτή απονέμεται από τις οικείες διατάξεις αποκλειστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν καθιερώνεται ως συντρέχουσα με άλλο δημοτικό όργανο. Πέραν αυτού, στην υπό κρίση περίπτωση η έλλειψή της καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για τον πρόσθετο λόγο ότι η εξοφλούμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής αμοιβή, η οποία εγκρίθηκε αναρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή και, περαιτέρω, κατέστη οικονομικό αντικείμενο της 27293/19.10.2017 σύμβασης, δεν έχει υπολογιστεί ορθώς, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4194/2013.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/51/2007

Οικονομική ενίσχυση σωματείου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το ως άνω σωματείο έχει, μεταξύ άλλων, πολιτιστικούς σκοπούς, αναπτύσσει δε πολιτιστικές δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πνευματική και εν γένει πολιτιστική καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής, και ως εκ τούτου δύναται να τύχει επιχορήγησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 262 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1985 και 202 παρ. 1 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι υπέβαλε πριν από την έγκριση των επιχορηγήσεων την απαιτούμενη αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες. Πλην, όμως, το Τμήμα κρίνει ότι η μη υποβολή από το σωματείο αίτησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν οφείλεται σε πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, αλλά σε πλάνη των αρμόδιων οργάνων ως προς την έννοια των διατάξεων αυτών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2006, τις πιστώσεις του οποίου αυτά βαρύνουν.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/103/2019

Επιχορήγηση σωματείου:..Με τα δεδομένα αυτά από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η δαπάνη διοργάνωσης ιατρικής ημερίδας είναι επαρκώς προσδιορισμένη. Ωστόσο, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη διότι η αίτηση του σωματείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο ... για τη λήψη της επίμαχης επιχορήγησης έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των επιχορηγούμενων εκδηλώσεων των Κούλουμων στις 19.2.2018 και του εορτασμού του Αγίου Νικολάου στις 19-20.5.2018.Κατ’ ακολουθία αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/86/2019

Επιχορήγηση :Με αυτά τα δεδομένα, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. Ειδικότερα, δεν ήταν απαραίτητη η ανάλωση του ποσού της τακτικής επιχορήγησης προκειμένου να χορηγηθεί έκτακτη, καθόσον στο πλέγμα των διατάξεων περί επιχορηγήσεων των ν.π.δ.δ. των δήμων δεν προβλέπεται τέτοια προϋπόθεση. Περαιτέρω, η δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης του ν.π.δ.δ. προβλέπεται ευθέως από τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. που ανωτέρω παρατίθενται, ως εκ τούτου δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι δεν ορίζεται η επιχορήγηση αυτή ως πόρος   στη συστατική του πράξη. Εξάλλου, μπορεί μεν στην 174/30.7.2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου να μη διαλαμβάνεται ότι η επιχορήγηση προς το ν.π.δ.δ. ήταν έκτακτη, από τη μεταγενέστερη όμως απόφαση 214/12.9.2018 έγκρισης του προϋπολο-γισμού του ν.π.δ.δ., όπου ρητώς αναφέρεται στο σχετικό τίτλο του Κ.Α. ότι πρόκειται για έκτακτη επιχορήγηση, προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την έγκριση γνώριζε την αιτία της δαπάνης, τον προορισμό και τον έκτακτο χαρακτήρα αυτής. Τέλος, η πραγματοποίηση της συναυλίας τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης παραχώρησης του Ωδείου ....... του Αττικού, που έλαβε χώρα στις 10.7.2018, επομένως δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη της επίμαχης δαπάνης και η ένταξή της στον προϋπολογισμό έτους 2018 του ν.π.δ.δ., ο οποίος καταρτίσθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους 2017.