Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/204/2016

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 4071/2012

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας πράξης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, καίτοι είναι δυνατή η καταβολή επιχορήγησης σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση από τον οικείο Δήμο που τη συνέστησε, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αυτής, η τοιαύτη δυνατότητα τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 259, οι οποίες δεν πληρούνται εν προκειμένω, όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Αναπληρωτή Επίτροπο. Τούτο διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ....., με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ - ΚΕΔΚ για το οικονομικό έτος 2015 (βλ. την 6-175/29.4.2015 απόφαση «έγκρισης της υπ’ αριθμον 2/4ης/24.2.2015 απόφασης του ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ ..... περί του Προϋπολογισμού έτους 2015»), συνοδεύτηκε από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτού (ώστε η διαφορά τους να αποτελέσει αντικείμενο της εκ μέρους του Δήμου χρηματοδότησης) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ως άνω νομικού προσώπου για το έτος 2015 (η σύνταξη και η έγκριση του οποίου επίσης δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου). Αντιθέτως, αβασίμως προβάλλεται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο ότι, κατά παράβαση της 16/10819/22.2.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν επισυνάφθηκε απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου της χρηματοδότησης της εν λόγω επιχείρησης για τις δραστηριότητές της ή «(…) για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά συγκεκριμένων και προγραμματισμένων κοινωφελών δράσεων (…)», καθόσον  η ως άνω εγκύκλιος με την οποία «επιδιώκεται η παρουσίαση  των διατάξεων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η οποία, άλλωστε, εκδόθηκε πριν από την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 259 του ΔΚΚ με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, δεν εισάγει δίκαιο και δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τέλος, οι αναφερόμενοι στη σκέψη Ι της παρούσας πράξης υπό στοιχεία α) και β) λόγοι διαφωνίας, που προβάλλονται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο το πρώτον ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, με την από 24.3.2015 έκθεσή του, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι διότι, ως προς τους λόγους αυτούς, δεν  έχει τηρηθεί η οριζόμενη από τον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο προδικασία (βλ. άρθρο 32 παρ. 1 του Κώδικα αυτού, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), ούτε ο Δήμος έχει εκφέρει σχετικώς τις απόψεις του (βλ. ΕΣ Κλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο VII Tμ. 395, 376, 94/2015 κ.ά.). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/160/2019

Με τα ανωτέρω δεδομένα η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 259 παρ. 1 του ν.3463/2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν.4071/2012  βλ. και 41179/2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ Β΄ 2970). Τούτο δε, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου α) η σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. και β) η υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο ....  του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. έτους 2017, συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της έτους 2017. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων αλλά συγγνωστώς λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι πρόκειται για την τρίτη δόση χρηματοδότησης έτους 2017 και του ότι στο υποβληθέν και εγκριθέν από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ. εξειδικεύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς ανά έτος δράσης τα έσοδα-έξοδα της Επιχείρησης καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί από το Δήμο. Συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/76/2013

Καταβολή αμοιβής στον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις (ΙΙ, ΙΙΙ), η εκλογή του φερόμενου ως δικαιούχου στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ..., ανεξαρτήτως του ότι δεν επιδρά στη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, δεν συνιστά δεύτερη θέση που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 35 παρ.1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), καθόσον ο ανωτέρω είναι αιρετό μέλος του δημοτικού συμβουλίου , το οποίο, λόγω της ιδιότητάς του αυτής, ορίστηκε ex officio με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006) και στη συνέχεια εκλέχθηκε ως Πρόεδρος αυτού, χωρίς διορισμό ή πρόσληψη από την ως άνω εταιρεία και χωρίς να συνδέεται με αυτήν με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η οποία φέρει τυπικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά της σχέσης υπαλληλίας, ήτοι της άσκησης καθηκόντων με σχέση εξάρτησης. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος διαφωνίας του αναπληρωτή Επιτρόπου παρίσταται αβάσιμος. Περαιτέρω όμως, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αναπληρωτή Επίτροπο, για το λόγο ότι για την καταβολή της αμοιβής του Προέδρου δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2190/1920, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σκέψη ΙV της παρούσας..


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/326/2019

Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία...:Όπως προκύπτει από το, από 23.7.2018, καταστατικό της ως άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «...», αυτή συστάθηκε, ως δίκτυο εσωτερικού, μεταξύ των Δήμων .., … και …, με τη συμμετοχή του … Οργανισμού Τουρισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων … (κοινωνικών φορέων) και κύριο στόχο την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού και τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνατότητα που ρητώς προβλέπεται με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη (ΙΙΑ). Περαιτέρω, νομίμως η ελεγχόμενη δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0081130001 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή της με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 221/2018 χρηματικού εντάλματος, στον δε προϋπολογισμό του έτους 2019, όπως αυτός αναμορφώθηκε με την 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .., η απαιτούμενη για την πληρωμή της εισφοράς έτους 2019 πίστωση έχει εγγραφεί στον ορθό Κ.Α. 7518 «Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.7/167/2011

Επιχορήγηση σωματείου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ανωτέρω σωματείου από το Δήμο ... Ν. ..., καθόσον από τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν συνάγεται ότι απαιτείται η επιχορήγηση να παρέχεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός των ορίων του επιχορηγούντος Δήμου, στον οποίο έχει την έδρα του το σωματείο, όπως αβασίμως προβάλλεται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό αυτό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου έχει εκδοθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/41/2019

Καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου:..Με δεδομένα αυτά, μη νομίμως καθορίστηκε η αποζημίωση του Προέδρου του ΔΣ της ανωτέρω Επιχείρησης, καθόσον κατά τον χρόνο λήψης της σχετικής 165/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης από το ίδιο όργανο και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της. Εξάλλου, η μεταγενέστερη 523/17.9.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .., που τροποποιεί την αρχικώς ληφθείσα όμοια, δε δύναται να θεραπεύσει τη μη νομιμότητα της κρινόμενης δαπάνης, καθόσον αναπτύσσει τα αποτελέσματα εφεξής και δεν ανατρέχει στο χρονικό διάστημα που αφορά  το επίμαχο χρηματικό ένταλμα. Ανεξαρτήτως τούτων, μη νομίμως εντέλλεται η επίμαχη δαπάνη και για το λόγο ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ της … δεν έχει επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 11 του ν. 4354/2015, τις αποδοχές από την ανωτέρω θέση του έναντι των αποδοχών από την οργανική του θέση στην Περιφέρεια ... Τα προβαλλόμενα από τον ίδιο ότι η αποζημίωση των Προέδρων Κοινωφελών Επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στην έννοια των αποδοχών και, συνεπώς, ο πρόεδρος ΔΣ Κοινωφελούς δύναται να λαμβάνει αμφότερες τις απολαβές είναι απορριπτέα, καθόσον η επίμαχη αποζημίωση καταβάλλεται σταθερά σε μηνιαία βάση και εντάσσεται στην έννοια των αποδοχών και το άρθρο 25 παρ. 11 του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που υπάλληλος ΟΤΑ δευτέρου βαθμού διορίζεται σε θέση προέδρου ΔΣ ενός νομικού προσώπου Δήμου (πρβλ. Πρ. 179/2017 ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. Ελ. Συν.).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/253/2016

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ:..Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη ΙΙ.Α της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου που ανατέθηκε στις φερόμενες ως δικαιούχους των ελεγχόμενων ενταλμάτων πρέπει να γίνει δεκτό ότι προέχον στοιχείο των επίμαχων συμβάσεων είναι η πραγμάτωση συγκεκριμένου και πρόσκαιρου αποτελέσματος προς ικανοποίηση παροδικής ανάγκης του Δήμου, που δεν δικαιολογεί την απασχόληση μονίμου προσωπικού, με σκοπό την καλλιτεχνική έκφραση ενηλίκων και ανηλίκων μέσω της ζωγραφικής. Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 των συμβάσεων οι ανάδοχοι ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία και με δικό τους κίνδυνο, χωρίς νομική εξάρτηση από τη διοίκηση του νομικού προσώπου ως προς τον τρόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας. Περαιτέρω, δοθέντος ότι η ύπαρξη, διάρκεια και το εύρος των δράσεων που υλοποιούνται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου ... εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την οικειοθελή καταβολή αντιτίμου εκ μέρους των πολιτών, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης μέσω της ζωγραφικής αντικατοπτρίζει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου, αλλά τούτο συνιστά έργο πρόσκαιρο, ενώ οι σχετικές συμβάσεις για την πραγματοποίησή του κατατείνουν σε ποσοτικώς μετρήσιμο αποτέλεσμα. Επομένως, οι συναφθείσες συμβάσεις συνιστούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω οι περιορισμοί που τίθενται στα άρθρα 5 και 6 του π.δ/τος 164/2004 - στο πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγονται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά και κάθε άλλη σύμβαση έργου ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας (Ε.Σ. Κλ. Πρ. Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. πρ. 109/2016) - όπως αβασίμως προβάλλεται από τον αναπληρωτή Επίτροπο με τον πρώτο λόγο διαφωνίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη ΙΙ.Β της παρούσας, η έγκριση που χορηγήθηκε με τη 27656/4.7.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τη σύναψη εκατόν ογδόντα επτά (187) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα ενός έτους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις φερόμενες ως δικαιούχους των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων ζωγράφους, αφορά αίτημα του Δήμου ... στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015 (βλ. απόφαση 160/2015 του ΔΣ αυτού), και, συνεπώς, (η έγκριση) ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί με τη σύναψη συμβάσεων που να αφορούν το έτος 2015 και όχι τα έτη 2016 και 2017, εντός των οποίων έχει ορισθεί με το άρθρο 2 αυτών να παρέχουν τελικά τις υπηρεσίες τους οι ανωτέρω ζωγράφοι. Ο Δήμος ... υποστηρίζει ότι η στις 16.12.2015 σύναψη των σχετικών συμβάσεων με διάρκεια σύμβασης το χρονικό διάστημα από 16.2.2016 έως 15.2.2017 κατέστη αναγκαία, προκειμένου να αξιοποιήσει την νέα έγκριση, που είχε χορηγηθεί με την 27656/4.7.2015 υπουργική απόφαση, έχοντας ως δεδομένο, ότι οι προηγούμενες συμβάσεις έληγαν στις 15.2.2016, ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι νέες συμβάσεις υπεγράφησαν εντός του έτους 2015, όπως ορίζει ο νόμος. Όμως, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/2017, συνάγεται ότι η ανάγκη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου σταθμίζεται και εκτιμάται αποκλειστικά από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έπειτα από την υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών με συγκεκριμένο περιεχόμενο (εν προκειμένω αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015), την κρίση του οποίου δεν επιτρέπεται να υποκαταστήσει ο εν λόγω Δήμος με τη σύναψη συμβάσεων, οι οποίες εν τέλει θα καλύψουν άλλες ανάγκες (εν προκειμένω των ετών 2016 έως 2017), αφού μάλιστα για το έτος 2015 δεν έχει προβλεφθεί παράταση στην προθεσμία υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων, όπως έγινε για τα προηγούμενα έτη με τους νόμους 4147/2013 και 4258/2014. Συνεπώς, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες δεν είναι νόμιμες, όπως βασίμως προβάλλεται από τον αναπληρωτή Επίτροπο με τον δεύτερο λόγο διαφωνίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ.Γ της παρούσας, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι και μη κανονικές, καθόσον η 455/5.1.2016 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε μετά την υπογραφή στις 16.12.2015 των συμβάσεων. Οι δε σχετικώς προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του Δήμου ... ότι δεν ήταν δυνατή η δέσμευση πίστωσης για τις εν λόγω δαπάνες στο οικονομικό έτος 2015, αφού οι συμβάσεις αφορούσαν εργασίες που θα υλοποιούνταν εντός του έτους 2016, είναι απορριπτέοι, καθόσον, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, η ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης έπρεπε να προηγείται χρονικά της υπογραφής των συμβάσεων. Πλην όμως, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, τα όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 και των σχετικών διατάξεων περί ανάληψης των δαπανών, αλλά πίστεψαν συγγνωστώς ότι ενεργούν νομίμως.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, σύμφωνα με το δεύτερο λόγο διαφωνίας, και μη κανονικές, σύμφωνα με τον τρίτο λόγο διαφωνίας, όμως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής μπορούν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΤΜ.6/758/2016

Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων...ζητείται η ανάκληση της 374/2015 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου...Με τα δεδομένα αυτά, και με βάση όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι η μετατροπή του συσταθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας ......» σε ανώνυμη εταιρεία συντελέστηκε κατά παράβαση της ρητά προβλεπόμενης στα άρθρα 13 και 16 του ν. 4071/2012 διαδικασίας, δοθέντος ότι δεν προηγήθηκε αυτής η προβλεπόμενη ρητά στις διατάξεις αυτές συγχώνευση των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στον ως άνω Περιφερειακό Σύνδεσμο. Το γεγονός δε ότι ο νομοθέτης έχει παρατείνει την αποκλειστική προθεσμία της συγχώνευσης δεν ασκεί καμία επιρροή στις λοιπές τιθέμενες με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίσεις, καθώς αυτό ανάγεται σε λόγους εύρυθμης λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ και σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αυτοθρόως την αναστολή ισχύος της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, όπως αβασίμως υπολαμβάνουν οι αιτούσες....το Τμήμα κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν πρέπει να ανακληθεί.


ΕλΣυνΚλ.Τμ.7/296/2013

Παροχή υπηρεσιών:ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει, κατ’ αντιστοιχία προς τους προβληθέντες λόγους διαφωνίας της Επιτρόπου, τα ακόλουθα: α) η εκ μέρους της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ ... εκπρόθεσμη έκδοση του εκ του νόμου απαιτούμενου φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου, και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη ή ανύπαρκτη την αξίωση της δικαιούχου επιχείρησης, αφού το τιμολόγιο εξακολουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης, β) κατά τα επίμαχα  έτη 2004-2007 ο Δήμος ... δεν πραγματοποίησε  δαπάνες που να σχετίζονται με την καταβολή είτε του ιδρυτικού κεφαλαίου, είτε των αναλογούντων σ΄αυτόν τελών απόρριψης απορριμμάτων συνεπώς δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία, σε κάθε περίπτωση, εκδόθηκε πριν από το κρίσιμο χρονικό σημείο πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Δήμο ..., κατά το έτος 2011, γ) δεδομένου ότι τόσο η υποχρέωση καταβολής ιδρυτικού κεφαλαίου όσο και η υποχρέωση καταβολής τέλους απόρριψης απορριμμάτων (καθοριζόμενο από την επιχείρηση) στον συμμετέχοντα στον ΧΥΤΑ Δήμο ... προκύπτει με σαφήνεια από τη συστατική πράξη της διαδημοτικής επιχείρησης, δεν απαιτούνταν για τα κρίσιμα έτη οι επιμέρους αποφάσεις ανάθεσης υπηρεσιών και οι σχετικές αυτών συμβάσεις, δ) κατά παραδοχή του σχετικού λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου, σε κάθε περίπτωση οι οφειλές του τέως Δήμου ... για τέλη απόρριψης απορριμμάτων ετών 2004 και 2005 έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του ν.2362/1995. (...)Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα δαπάνη, παρίσταται μη νόμιμη και μη κανονική, κατά παραδοχή των τετάρτου και  έκτου λόγων διαφωνίας των Επιτρόπων συνεπώς, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.1/200/2015

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.Ληξιαρχών - Πρακτικογράφων:Μη νόμιμη η δαπάνη Δήμου για την καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλό του, για την υπερωριακή απασχόλησή του ως πρακτικογράφου το έτος 2014. Νομίμως με την σχετική απόφαση του Αντιδημάρχου αναλήφθηκε άπαξ και από την αρχή του οικονομικού έτους 2014, σε βάρος εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους αυτού, η υποχρέωση για ολόκληρο το ετήσιο από ποσό της δαπάνης υπερωριακής αποζημίωσης, επειδή δε, η δαπάνη δεν πληρώθηκε κατά το έτος αυτό, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ανετράπη και η δαπάνη υπερωριακής αποζημίωσης για ολόκληρο το έτος 2014, αναλήφθηκε εκ νέου ως οφειλή σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2015. Η κανονιστικής φύσεως απόφαση έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης έτους 2014, του φερόμενου ως δικαιούχου είναι όμως ανυπόστατη, αφού περίληψή της δεν δημοσιεύθηκε σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή της εντελλόμενης αποζημίωσης


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/282/2019

Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις..Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκ. ΙΙΙ της παρούσας), το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος από τον αναπληρωτή Επίτροπο λόγος διαφωνίας είναι απορριπτέος. Και τούτο ειδικότερα διότι επιτρεπτώς, δυνάμει της πρόσδοσης αναδρομικής ισχύος στις διατάξεις της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., εκδόθηκαν οι αποφάσεις ανάληψης (δημοσιονομικής δέσμευσης) των εντελλόμενων με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών το έτος 2018 ήτοι σε χρόνο μετά την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες οι ως άνω δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν. Και τούτο καθόσον η ανάληψη των σχετικών δαπανών, που αφορούν στην πρώτη καταβολή της αποζημίωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2017), δεν ήταν εφικτό να προηγηθεί των ως 231/2018, 358/2018 και 150/2019 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου …, με τις οποίες ορίστηκαν οι δικαιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι και το ύψος της αποζημίωσης. Απορριπτομένου συνεπώς του λόγου αυτού, οι εντελλόμενες με τα 1181 και 1185, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου … δαπάνες είναι νόμιμες και για το λόγο αυτό οι υπό έλεγχο τίτλοι πληρωμής πρέπει να θεωρηθούν.