ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4254/2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

83762/2014

Καταργηση διατάξεων υπερ Μ.Τ.Π.Υ. απο 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν.4254/2014

2066308/0026/1989

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ


ΠΟΛ.1113/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 10 ΤΗς ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β2, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4254/2014 (Α΄85) "ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".(ΑΔΑ: ΒΙ04Η-ΦΡ2)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΔΒ4Α/32654/2019

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΑΔΑ:ΩΤΨΦΟΞ7Μ-ΟΔ9


5285/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΔΑ:6Κ02Φ-Θ95)


2/83149/Α0024/2008

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ή ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


22208/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) (ΑΔΑ:ΩΧΘΛΩ-ΒΟΝ)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ άρθρο 1 ν. 4250/2014 –ΦΕΚ 74/τ. Α ́/26-3-2014)