Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4611/2019

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Α.1196/2019

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').


Α.1329/2019

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')». 


Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2 


Α.1210/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει 


401836/Σ.128130/2021

Ρύθμιση οφειλών ν.4611/2019 - Επανυπολογισμός οφειλών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/2021 ΑΔΑ:Ψ65Ω46ΜΑΠΣ-ΘΘΑ


Α.1365/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει.


Γ36/02/297/2019

Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019).(ΑΔΑ: ΨΝ1Ο465ΧΠΙ-Ζ9Υ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2019


Ε.2166/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).».ΑΔΑ:ΩΒΔΟ46ΜΠ3Ζ-ΛΨΥ


Ν.4621/2019

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.


ΕΦΚΑ/Γ31/214/2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019.(ΑΔΑ: 6ΗΡΡ465ΧΠΙ-0ΗΖ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2019