Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4152/2013

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΕΣ/Φ10/131/1733196/2015

Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στη Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013 (AΔΑ:ΩΡΝ04691Ω3-8ΩΥ)


ΟΓΑ/1/2014

α)Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) - Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. β) Πάγια Ρύθμιση (Ν.4152/2013)(ΑΔΑ: ΒΙΙΩ4691ΩΔ-ΡΡΡ)

ΕΦΚΑ/567263/2022

Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022. ΑΔΑ:9ΗΩΦ46ΜΑΠΣ-ΧΞΛ


Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 


Α.1010/2020

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019


ΠΟΛ 1172/2013

Κοινοποιήση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσΜων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013)

Β/7/15878/2915,Β/7/15877/2914/2013

Αριθμ. Β/7/15878/2915 (1) Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). Αριθμ. Β/7/15877/2914 (2) Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄).

ΠΟΛ 1111/2013

 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

Ε.2201/2019

Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα».  :ΑΔΑ:6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7


Α.1160/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α’ 107), όπως ισχύει».