Ανακοίνωση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 7/10/2022

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4413/2011 , 4912/2021

Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ

Σχετικά Έγγραφα

Π1/1493/2012

Θέμα: «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

ΥΠΕΣ/34200/2012

ΘΕΜΑ : «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».


ΝΣΚ/84/2021

Εκτίμηση της χρηματικής αξίας αρχαίων κινητών. Αρμοδιότητα τριμελούς επιτροπής ειδικών επιστημόνων κατ’ άρθρο 73 παρ. 11 του ν. 3028/2002.(...)Η προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 11 του ν. 3028/2002 τριμελής επιτροπή ειδικών επιστημόνων είναι αρμόδια για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των αρχαίων κινητών που δηλώθηκαν στην αρχαιολογική υπηρεσία και η κατοχή τους περιέρχεται στο Δημόσιο, στις περιπτώσεις που η χρηματική αξία των αρχαίων υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Όταν η χρηματική αξία των αρχαίων είναι κατώτερη του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αρμόδιος για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των αρχαίων, όπως και για τον προσδιορισμό του ύψους της αμοιβής σε όποιον προέβη στη δήλωσή τους, προκειμένου η κατοχή τους να περιέλθει στο Δημόσιο, είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (ομόφωνα).


ΕλΣυν.Τμ.6/526/2018

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων:..ζητείται η ανάκληση της 11/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.. η ελεγχόμενη σύμβαση παραχώρησης μη νομίμως ανατέθηκε από το Δήμο … στην …, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του ν. 4413/2016, καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με όσα βασίμως έγιναν δεκτά από το Κλιμάκιο. Επισημαίνεται εντούτοις ότι, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με σαφήνεια η εκτιμώμενη αξία της παραχώρησης, ώστε να προσδιοριστεί εάν αυτή υπερβαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4413/2016 όριο, το οποίο και προσδιορίζει τις εφαρμοστέες διατάξεις. Και τούτο διότι για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας απαιτείται, κατ’ άρθρο 8 του ν. 4413/2016, να λαμβάνονται υπόψη, πέραν του «συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης», και οι «πληρωμές ή οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα οποιασδήποτε μορφής το οποίο καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή … προς τον παραχωρησιούχο» .. καθώς και η «αξία όλων των αγαθών, υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων ή/και της χρήσης αυτών που θέτουν οι αναθέτουσες αρχές … στη διάθεση του παραχωρησιούχου, όπως ιδίως γη ή/και η χρήση αυτής, αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες μετακίνησης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, συνοδών έργων κ.λπ., υπό τον όρο ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών» (.., τα στοιχεία δε αυτά δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του φακέλου.Κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης και η σχετική παρέμβαση, πρέπει να απορριφθούν.Αποφαίνεται ότι η 11/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρέπει να ανακληθεί.

Αναθεωρήθηκε με την ΕλΣυνΤμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/903/2018


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/78/2017

Καταβολή ποσών , ως αμοιβές σε αντίστοιχους καλλιτέχνες για την εκ μέρους τους παροχή διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου.(...) Στο προσωπικό δε αυτό έχει ήδη καταβληθεί με αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα η πρώτη δόση της αντίστοιχης συνολικής συμβατικής του αμοιβής (βλ. το από 30.7.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος εξόδων του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο οι αντίστοιχες συμβατικές αμοιβές έχουν πληρωθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 20.11.2015 έως 31.5.2016, σε συνδυασμό με το από 12.2.2016 φύλλο ελέγχου των 136 έως 148/2016 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής προηγούμενων όμοιων με τις επίμαχες αμοιβών του Δήμου προς το ίδιο ως άνω προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης των ίδιων αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης έργου, το οποίο εκδόθηκε από την ίδια ως άνω Επίτροπο).Επομένως τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν υπάγονται, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον οποίο και πρέπει αυτό να απέχει. Οι τυχόν, όμως, καταβληθησόμενες, διά της εξόφλησής τους, δαπάνες υπάγονται στον κατασταλτικό του έλεγχο (άρθρα 38 και 39 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52).


ΝΣΚ/287/2017

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Εργολαβική σύμβαση. Προσύμφωνο. Εκχώρηση (δικαστική). Κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου.  Σε περίπτωση δικαστικής εκχώρησης προς τρίτο, της απαίτησης του εργολάβου έναντι του οικοπεδούχου για τη μεταβίβαση σε αυτόν χιλιοστών του οικοπέδου, που αντιστοιχούν σε αποπερατωμένο διαμέρισμα, κατά την μεταβίβαση στον τρίτο των χιλιοστών του οικοπέδου μετά των επ’ αυτού ανεγερθέντων κτισμάτων, δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α., αλλά Φ.Μ.Α. και ο φόρος υπολογίζεται επί της, κατά νόμο, προσδιοριζομένης αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Η ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 1521/1950, που προβλέπει επιβολή φόρου μόνον επί των μεταβιβαζομένων ποσοστών του οικοπέδου, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή (ομόφ.).


ΝΣΚ/97/2014

1) Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ. 422/1981 περί κρατήσεως 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και υγειονομικού υλικού. 2) Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981, επί των δαπανών φαρμακευτικής περιθάλψεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.1) Στις δαπάνες του «Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), από της ενάρξεως της λειτουργίας του και εντεύθεν, για προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και υγειονομικού υλικού πρέπει να γίνεται κράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ)., όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. Α’ του Π.Δ. 422/1981. (πλειοψ.) 2) Από της εντάξεως των κλάδων υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την κατάργησή τους ως κλάδων υγείας Ι.Κ.Α και Ο.Γ.Α, υφισταμένου πλέον μόνο ενός κλάδου υγείας, αυτού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, στον οποίο είναι ασφαλισμένοι πρώην ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Π.Α.Δ., Ο.Α.Ε.Ε., κ.α., δεν υφίστανται πλέον δαπάνες των κλάδων υγείας του Ι.Κ.Α και του Ο.Γ.Α. για προμήθειες, εκτελούμενα έργα κ.λπ., αλλά μόνο δαπάνες του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες υπάγονται στην κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ.Α’ του Π.Δ. 422/1981. Η εξαίρεση του άρθρου 23 παρ.2 περ.θ’ του Π.Δ. 422/1981 αφορά στην φαρμακευτική περίθαλψη η οποία υπάρχει προκειμένης παροχής φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους ασφαλισμένους, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία είτε από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι επί προμήθειας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τις φαρμακευτικές εταιρείες. (πλειοψ.)

Π.Δ.1123/1980

Περί ορισμού του περιεχόμενου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Ν. 4308/2014, ΦΕΚ-251 Α/24-11-2014 ,παρ.3 (στ) άρθρου 38 :Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν : ... στ) Το π.δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου (ν. 4308/2014), καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.

Ν. 4308/2014, παρ. 4 του άρθρου 38: “4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθμό που είναι σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου”


ΕλΣυν/Κλ.Ζ/140/2009

Στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84/17.4.2001), ορίζεται ότι «1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) ... β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή όπως νόμος ορίζει ...». Από την προαναφερόμενη διάταξη συνάγεται ότι σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται, πλέον, όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι το Δημόσιο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως οι συμβάσεις αυτές ειδικότερα θα καθοριστούν από το νόμο (κατά κατηγορία - είδος συμβάσεων ή ύψος ποσού) και τέτοιες είναι οι συμβάσεις που συνάπτονται είτε μεταξύ διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης (ομοιογενείς συμβάσεις) είτε μεταξύ ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης (ανεξαρτήτως της μορφής της νομικής του οργάνωσης) και ενός ιδιώτη (ετερογενείς συμβάσεις). Αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμπίπτουν μόνο οι εξ’ επαχθούς αιτίας συμβάσεις, ήτοι οι συμβάσεις εκείνες κατά τις οποίες α) ο δημόσιος φορέας και ο αντισυμβαλλόμενός του συνομολογούν στην ανταλλαγή παροχών (αμφοτεροβαρείς συμβάσεις), β) προέχον κίνητρο για τον ως άνω αντισυμβαλλόμενο είναι το κέρδος και γ) ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας τον εκ των πράξεων και επιλογών του οικονομικό - επιχειρηματικό κίνδυνο δε βρίσκει έρεισμα στο γράμμα αλλά ούτε και στη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στην εν γένει συμβατική δραστηριότητα του Δημοσίου και των άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης, από την άσκηση της οποίας αναλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των ειδικότερων προϋπολογισμών τους. Για την άσκηση, όμως, της ως άνω γενικής επί όλων των ανωτέρω συμβάσεων αρμοδιότητας ελέγχου που ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος δηλαδή της αρμοδιότητας πέραν αυτής που ανατέθηκε στο Συνέδριο για τον έλεγχο συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργου και παροχής υπηρεσιών με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2741/1999, όπως αυτή ισχύει, απαιτείται, περαιτέρω, η έκδοση νόμου εκτελεστικού της διάταξης αυτής του Συντάγματος με τον οποίο θα επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας υπό τον όρο ότι η ευχέρεια αυτή του κοινού νομοθέτη δεν μπορεί να επεκταθεί σε σημείο που να καταλυθεί η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, η διατήρηση της οποίας τίθεται ως όριο στη σχετική νομοθετική ευχέρεια (Πράξη VI Τμ. 70/2003, Ζ΄ Κλιμ. 42, 159/2008).


ΕΣ/Β ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜ/521/2021

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: «Εγκαταστάσεις μηχανημάτων διαμόρφωσης κατάλληλου αερισμού λόγω κορωνοϊού»,  Με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η αναθεώρηση της 2647/2020 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...) Το Δικαστήριο κρίνει, με βάση όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη και εν όψει των γενομένων δεκτών στη σκέψη 11, ότι η προς υπογραφή σύμβαση φέρει τα χαρακτηριστικά μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών, στην οποία, ως εκ του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας σε σχέση με αυτήν των υπηρεσιών, προέχοντα χαρακτήρα έχει η προμήθεια (βλ. άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 4412/2016). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω, η υπό ανάθεση προμήθεια, χωρίς τον συνυπολογισμό για τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας της όλων των παρεμπιπτουσών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης των επίμαχων ειδών, καθώς μέρος αυτών έχει κοστολογηθεί χωριστά και συμπεριληφθεί στην αξία των υπηρεσιών, και χωρίς επίσης τον συνυπολογισμό της αξίας των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για τις υπό ανάθεση επισκευές – αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (συνυπολογισμός που αν γινόταν θα αύξανε ακόμη περισσότερο την αξία της προμήθειας), ανέρχεται στα 166.251,89 ευρώ συνολικά, σε αντιδιαστολή με την εκτιμώμενη αξία των εργασιών (υπηρεσιών) που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 129.687,94 ευρώ (128.379,94 ευρώ για διάφορες εργασίες επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης κλπ, όπως αυτές εκτίθενται αναλυτικώς ανωτέρω + 1.308 ευρώ για εργασίες διάνοιξης οπών, κλπ, οι οποίες στον προϋπολογισμό μελέτης έχουν ενταχθεί στη Β΄ ομάδα εργασιών υπό τον τίτλο «Οικοδομικά»). Απορρίπτει την προσφυγή.

ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2647/2020