Αριθμ. 13727 οικ. Φ.109.1/2016

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3938/2011
ΦΕΚ: 1637/Β/09.06.2016

Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΑ/12077/2011

Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.


34866 οικ.Φ.109.1/2019

Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.   

Καταργειται με τον Ν.4662/2020, ΦΕΚ: 27/Α/07.02.2020


16109/οικ.Φ.109.1/2020

Εκπαίδευση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης επιτυχόντων-επιλαχόντων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61)


39058 οικ.Φ.109.1/2019

Τροποποίηση της 34866 οικ. Φ. 109.1/10-06-2019 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης» (Β΄ 2478).

Καταργείται με τον Ν.4662/2020, ΦΕΚ: 27/Α/07.02.2020


2/40146/0022/2014

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/194/20859/2020

Κατανομή εκατόν εβδομήντα (170) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


4894/2018

Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.


6013/2/60/2014

Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού, Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους 2014.

Αριθμ. 6013/2/64/2015

Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους 2015. 


ΚΥΑ 6013/2/57/2013

Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους 2013.