Αριθμ. 231708/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4155/2013
ΦΕΚ: 4320/Β/17.09.2021

Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ13/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016


17107/2019

Τροποποίηση της αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα ‘‘Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016’’.


140372/2021

Ρυθμίσεις για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών δημοσίων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


Γ2γ/17998/2019

Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.


Γ2γ/Γ.Π.oικ28488/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280).


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ18/2021

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


Γ2γ/Γ.Π.32295/2022

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία  Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α».


88408/2020

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


137954/2016

Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

140372/2021 ΦΕΚ: 6225/Β/24.12.2021, Άρθρο 9:Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137954/22-12-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν.4412/2016» (Β’ 4515), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 60259/30-5-2017 (Β’ 1891) και 17107/08-02-2019 (Β’ 673) όμοιες, καταργούνται με την έκδοση της παρούσας, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν για όσες συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο: α) προγραμματίστηκαν από την Γ.Δ.Δ.Σ., δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας β) συνάφθηκαν από τη Γ.Δ.Δ.Σ., δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016,πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.


124384/2019

Τροποποίηση της 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».