Δ.ΑΣΦ./395/1552366/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4611/2019

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011. ΑΔΑ: ΨΒ7Θ465ΧΠΙ-Φ3Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55

Σχετικά Έγγραφα

Φ10043/οικ.2862/Δ18.1868/2019

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 32 του  ν. 4611/2019, σχετικά με την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.(ΑΔΑ: ΩΝ49465Θ1Ω-24Ν)


Δ.15/Δ'/20097/522/2018

Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.


Φ.80000/8285/253/2013

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).


ΙΚΑ/Α23/267/22/2011

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:65

Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).


65698/2018

Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ


Φ.10043/3018/Δ18.153/2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).(Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018, ΦΕΚ-3496/Β/21.8.2018)


Φ.10035/1239/63/2014

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/8285/ 253/26.03.2013 σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) όπως ισχύει.


ΙΚΑ/Σ86/5/2011

ΘΕΜΑ: Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:59

Δ.ΑΣΦ./494365/2019

«Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.»(ΑΔΑ:9ΟΚΩ465ΧΠΙ-ΚΞΔ) ΕΓΚ/19/2019