Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020 ΑΔΑ:60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ

Σχετικά Έγγραφα

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068/2018

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019.(ΑΔΑ:6ΕΔΩ465ΧΠΙ-6ΦΔ)


ΕΦΚΑ/Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017

«Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018".(ΑΔΑ:ΩΙΦΑ465ΧΠΙ-7ΨΥ)


ΙΚΑ/Ε40/879/2016

«Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017».(ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ4691ΩΓ-ΗΜΜ)


ΙΚΑ/Ε40 /941/2014

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»  7Ν984691ΩΓ-Τ1Τ

ΙΚΑ/Ε40/10/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 14/2013.

ΙΚΑ/Ε40/144/2013

ΘΕΜΑ : 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.


IKA/Ε40/907/2015

Περιοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΘ4691ΩΓ-83Ω)


Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248/2019

«Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόσθεμων οφειλών» (ΑΔΑ: 6Υ47465ΧΠΙ-Φ1Η)


ΙΚΑ/Ε40/144/2014

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΑΔΑ:ΑΔΑ: ΒΙΚΘ4691ΩΓ-ΧΜ3)


ΕΦΑΚ/Δ.ΕΙΣΦ.Μ./528/116538/2018

Διαχείριση των ήδη υποβληθεισών ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ. ασφαλισμένων υπαγόμενων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01/12/2017». ΑΔΑ: ΩΩΜ1465ΧΠΙ-ΥΑΜ