Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4336/2015 , 4622/2019
ΦΕΚ: 4763/Β/24.12.2019

Αναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2β του άρθρου 13 Κεφαλαίου Β’ υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ, του ν. 4336/2015 περί Εξόδων Απόσπασης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/81507/ΔΕΠ/2017

Συμπληρωματικές οδηγίες επί του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2019 (ΦΕΚ-94Α /14-8-2015


2/74450/ΔΕΠ/2015

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».(ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)


1.1/13623/2016

Υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Φ.80020/οικ.37287/Δ15.579/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94). (ΑΔΑ:64ΜΙ465Θ1Ω-Ι2Θ)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/235/2017

Δαπάνες μετακίνησης. (..) η εντελλόμενη με το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη κατ’ αμφότερα τα επιμέρους κονδύλιά της, διότι α) δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4336/2015 η καταβολή οποιωνδήποτε εξόδων κίνησης – είτε χιλιομετρικής αποζημίωσης, είτε αντιτίμου εισιτηρίου συγκοινωνιακού μέσου – για τις εντός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και μάλιστα με χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, εκτός των περιοριστικώς απαριθμούμενων στα άρθρα 6 και 9 της υποπαραγράφου Δ9 περιπτώσεων στις οποίες όμως δεν εμπίπτει ο φερόμενος ως δικαιούχος, και β) δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της αυτής υποπαραγράφου καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις εντός έδρας μετακινήσεις, όπως στην προκείμενη περίπτωση.


Φ.10035/οικ. 54871/1270/2015

ΑΔΑ: ΩΣΝΓ465Θ1Ω-ΔΟΞ - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».


Φ.80000/54411/1797/2015

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)»(ΑΔΑ:6ΣΕΛ465Θ1Ω-Α2Τ ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)


Φ.10043/οικ.55133/1277/2015

ΑΔΑ: Ω0ΥΟ465Θ1Ω-ΨΧΨ - «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 – Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης»


Φ11321/οικ.47523/1570/2015

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).


ΙΚΑ/Γ36/02/313/2015

Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32) (ΑΔΑ:ΩΡΕΟ4691ΩΓ-ΠΝΙ )