Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 166278/2021

Ενημέρωση για το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Σχετικά Έγγραφα

Δ11/329192/2021

Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα


Δ11/295110/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.


Δ11/345501/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα


Δ11/ 339356/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα


Δ11/367253/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 


Δ11/206928/2021

Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.


Δ11/319741/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.


Δ11/286886/2021

Ανακοίνωση σχετικά με τη μη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.


Δ11/235389/2021

Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.


Δ11/144041/2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα