Δ11/οικ.1629/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 117384/2017

Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Σχετικά Έγγραφα

24666/2020

«Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»


24820/2020

«Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»


Δ11/οικ.1455/2020

Πιστοποίηση Τεχνικής αδυναμίας Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.


14178/2020

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ


ΔΑΕΕ/1000/2018

Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud - G-Cloud) της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε


ΝΣΚ/213/1995

Δημόσια έργα. Μειοδοτικός διαγωνισμός. Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. βαθμολογησης τεχνικών προσφορών.Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, για τη βαθμολόγηση της τεχνικής τους λύσης, στα δημοπρατούμενα με το σύστημα μελέτη-κατασκευή έργα, προϋπολογισμού κάτω των 5.000.000 ECU, ανέρχεται σε δύο ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τον αναφερόμενο στα άρθρα 241 και 242 του ΑΚ και 144 του Κωδ.Πολ.Δικ..τρόπο.

2/69511/0026/2013

Τρόπος πληρωμής  δαπάνης προμήθειας ασφάλτου στα δημόσια έργα

ΔΕΕΠΠ/502/2000

Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες.


Δ17α/02/137/2004

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα-ΕΓΚ 33

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.